Job 11/42   

صوفرِ نعماتی جواب داد: .1
«آیا به این همه سخنان پوچ و بیهوده نباید جواب داد؟ .2
آیا کسی با پُرگوئی می تواند حق بجانب شمرده شود؟ آیا با یاوه گوئی می توانی دیگران را خاموش سازی؟ آیا می خواهی وقتی که دیگران را مسخره می کنی، آن ها ساکت بمانند و اعتراضی نکنند؟ .3
تو ادعا می کنی که در پیشگاه خداوند پاک و بیگناه هستی، .4
اما ای کاش، خدا لب به سخن بگشاید و جواب ترا بدهد .5
و اسرار حکمت خود را برایت بیان کند، زیرا حکمت خدا جنبه های زیادی دارد که دانستن آن ها برای انسان خیلی مشکل است. بدان که خدا ترا کمتر از آنچه که سزاوار هستی، جزا داده است. .6
کسی نمی تواند حد و اندازۀ عظمت و قدرت خدای قادر مطلق را درک کند. .7
عظمت او بالا تر از آسمان ها و عمیقتر و وسیعتر از بحرها است و عقل تو حتی از تصور آن عاجز است. .8
عظمت او بالا تر از آسمان ها و عمیقتر و وسیعتر از بحرها است و عقل تو حتی از تصور آن عاجز است. .9
اگر خدا ترا بگیرد و محاکمه کند، چه کسی می تواند مانع او شود؟ .10
زیرا اعمال هیچ کسی از او پوشیده نیست و می داند که گناهکار کیست. .11
شخص احمق وقتی دانا می شود، که خر وحشی انسان بزاید. .12
حالا اگر با قلب صاف و پاک دست دعا را به سوی خدا بلند کنی، .13
از بدی و گناه بپرهیزی و شرارت را در خانه ات راه ندهی، .14
آنوقت می توانی با سربلندی، اطمینان کامل و بدون ترس و تشویش با دنیا روبرو شوی. .15
مصیبت ها را فراموش می کنی و همه را مثل آب رفته به خاطر می آوری. .16
زندگی ات درخشانتر از آفتاب نیمروز و تاریکی آن مثل صبح روشن می شود. .17
با امید و اطمینانِ خاطر زندگی می کنی و در راحت و آسایش بسر می بری. .18
بدون ترس می خوابی و همگی از تو تعریف و توصیف می کنند. .19
اما چشمان بدکاران کور و راهِ گریز از هر سو به روی شان بسته می شود و یگانه امید شان مرگ می باشد.» .20

  Job 11/42