Genesis 5/50   

نام های فرزندان آدم از این قرار است. (وقتی خدا انسان را خلق کرد، او را مثل خود آفرید. .1
آن ها را مرد و زن آفرید. آن ها را برکت داد و اسم آن ها را آدم گذاشت.) .2
وقتی آدم یکصد و سی ساله بود صاحب پسری شد، که به شکل خودش بود. اسم او را شیت گذاشت. .3
بعد از آن آدم هشتصد سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگری شد. .4
او در نهصد و سی سالگی مُرد. .5
وقتی شیت یکصد و پنج ساله بود، پسرش انوش به دنیا آمد. .6
بعد از آن هشتصد و هفت سال دیگر زندگی کرد، و دارای پسران و دختران دیگر شد. .7
او در نهصد و دوازده سالگی مُرد. .8
وقتی انوش نَوَد ساله شد، پسرش قینان بدنیا آمد. .9
بعد از آن هشتصد و پانزده سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. .10
او در نهصد و پنج سالگی مُرد. .11
قینان هفتاد ساله بود که پسرش مَهللئیل به دنیا آمد. .12
بعد از آن هشتصد و چهل سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. .13
او در نهصد و ده سالگی مُرد. .14
مَهللئیل شصت و پنج ساله بود که پسرش یارِد به دنیا آمد. .15
بعد از آن هشتصد و سی سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. .16
او در هشتصد و نود و پنج سالگی مُرد. .17
یارِد یکصد و شصت و دو ساله بود که پسرش خنوخ به دنیا آمد. .18
بعد از آن هشتصد سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. .19
او در نهصد و شصت و دو سالگی مُرد. .20
خنوخ شصت و پنج ساله بود که پسرش متوشالح به دنیا آمد. .21
بعد از تولد متوشالح، خنوخ سه صد سال دیگر زندگی کرد و همیشه رابطۀ نزدیکی با خدا داشت. او دارای پسران و دختران دیگر شد، .22
و جمعاً سه صد و شصت و پنج سال زندگی کرد. .23
خنوخ در حالیکه رابطۀ نزدیکی با خدا داشت، ناپدید شد، زیرا خدا او را بُرد. .24
متوشالح یکصد و هشتاد و هفت ساله بود که پسرش لَمَک به دنیا آمد. .25
بعد از آن هفتصد و هشتاد و دو سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. .26
او در نهصد و شصت و نه سالگی مُرد. .27
لَمَک یکصد و هشتاد و دو ساله بود که پسرش برای او به دنیا آمد. .28
لَمَک گفت: «این پسر ما را از سختی کار زراعت در روی زمینی، که خداوند آنرا لعنت کرده، نجات می دهد.» بنابرین اسم او را نوح گذاشت. .29
لَمَک بعد از آن پنجصد و نود و پنج سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. .30
او در سن هفتصد و هفتاد و هفت سالگی مُرد. .31
بعد از آنکه نوح پنجصد ساله شد، صاحب سه پسر گردید، به نام های سام، حام و یافت. .32

  Genesis 5/50