Genesis 10/50   

اینها اولادۀ نوح یعنی فرزندان سام، حام و یافت هستند که بعد از طوفان متولد شدند. .1
پسران یافت: جومر، ماجوج، مادای، یاوان، توبال، مِاشِک و تیراس بودند. .2
پسران جومر: اَشکَناز، ریفات و توجَرمه بودند. .3
پسران یاوان: اَلیشَه، ترشیش، کِتیم و رودانیم بودند. .4
از اینها مردمی که در اطراف و جزیره ها زندگی می کردند، بوجود آمدند. اینها فرزندان یافت هستند که هرکدام در قبیله و در سرزمین خود شان زندگی می کردند و هر قبیله به زبان مخصوص خود شان صحبت می کردند. .5
پسران حام: کوش، مِسرایِم، فوط و کنعان بودند. .6
پسران کوش: سِبا، حویله، سَبته، رَعمه و سَبتِکا بودند. رَعمه دارای دو پسر بنام های سِبا و دَدان بود. .7
کوش پسری داشت به نام نِمرود. او اولین مرد قدرتمند در روی زمین بود. .8
او با کمک خداوند تیرانداز ماهری شده بود و به همین جهت است که مردم می گویند: «خدا تو را در تیراندازی مانند نِمرود ماهر سازد.» .9
در ابتدا منطقۀ فرمانروائی او شامل: بابل، ارَک، اَکد و کلنه در سرزمین شِنعار بود. .10
بعد از آن به سرزمین آشور رفت و شهر های نینوا، رِحوبوت عیر، کالح، .11
و ریسن را که بین نینوا و کالح، که شهر بزرگی است، بنا کرد. .12
مِسرایِم جد لُودیم، عَنامیم، لَهابیم، نِفتوح، .13
فَتروسیم، کَسلوحیم (که جد فلسطینی ها است) و کفتوریم بود. .14
صیدون، فرزند اولباری کنعان بود، و پس از او حِت به دنیا آمد. .15
کنعان هم جد اقوام زیر بود: یبوسیان، اَمُوریان، جَرجاشیان، .16
حویان، عِرقیان، سینیان، .17
اروادیان، صماریان و حماتیان. قبایل مختلف کنعان از صیدون تا جرار که نزدیک غزه است و تا سدوم و عموره و اَدُمَه و زِبُیم که نزدیک لاشع است، پراگنده شدند. .18
اروادیان، صماریان و حماتیان. قبایل مختلف کنعان از صیدون تا جرار که نزدیک غزه است و تا سدوم و عموره و اَدُمَه و زِبُیم که نزدیک لاشع است، پراگنده شدند. .19
اینها اولادۀ حام بودند که بصورت قبیله های مختلف زندگی می کردند و هر قبیله برای خود زبان مخصوصی داشت. .20
سام، برادر بزرگ یافت، پدر تمام عبرانیان است. .21
پسران سام عبارت بودند از: عیلام، آشور، اَرفَکشاد، لُود و آرام. .22
پسران آرام عبارت بودند از: عوص، حول، جاتَر و ماش. .23
اَرفَکشاد پدر شَلح و شَلح پدر عِبِر بود. .24
عِبِر دو پسر داشت. اسم یکی فِلِج بود، زیرا در زمان او بود که مردم دنیا پراگنده شدند، و اسم دیگری یُقطان بود. .25
پسران یُقطان عبارت بودند از: اَلمُوداد، شِلِف، حَزرموت، یارَح، .26
هدورام، اوزال، دِقله، .27
عوبال، اَبیمائیل، سِبا، .28
اوفیر، حویله و یوباب بود. .29
همۀ اینها از ناحیۀ میشا تا سَفاره که یکی از کوههای شرقی است، زندگی می کردند. .30
اینها اولادۀ سام بودند که در قبایل و سرزمین های مختلف زندگی می کردند و هر قبیله با زبان مخصوص خود شان تکلم می کردند. .31
همۀ این افراد، بر طبق نسب نامه های شان، پسران نوح بودند که بعد از طوفان تمام ملت های روی زمین به وسیلۀ آن ها بوجود آمد. .32

  Genesis 10/50