Genesis 1/50   

در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. .1
زمین خالی و بدون شکل بود. همه جا آب بود و تاریکی آنرا پوشانیده بود و روح خدا بر روی آبها حرکت می کرد. .2
خدا فرمود: «روشنی بشود» و روشنی شد. .3
خدا دید که روشنی نیکوست و روشنی را از تاریکی جدا کرد. .4
خدا روشنی را روز و تاریکی را شب نام گذاشت. شب گذشت و صبح شد. این بود روز اول. .5
خدا فرمود: «فضا ساخته شود تا آبها را از یکدیگر جدا کند.» .6
خدا فضا را ساخت و آب های زیر فضا را از آب های بالای فضا جدا کرد. .7
خدا فضا را آسمان نامید. شب گذشت و صبح شد. این بود روز دوم. .8
خدا فرمود: «آب های زیر آسمان در یک جا جمع شوند تا خشکه ظاهر گردد» و چنان شد. .9
خدا خشکه را زمین نامید و آبها را که در یک جا جمع شده بودند بحر نام گذاشت. خدا دید که آنچه انجام شده بود نیکوست. .10
سپس خدا فرمود: «زمین همه نوع نبات برویاند. نباتاتی که غلات و حبوبات بیاورند و نباتاتی که میوه بار آورند» و چنین شد. .11
پس زمین همه نوع نبات رویانید و خدا دید که آنچه بوجود آمده بود نیکوست. .12
شب گذشت و صبح شد. این بود روز سوم. .13
بعد از آن خدا فرمود: «اجسام نورانی در آسمان بوجود آیند تا روز را از شب جدا کنند و روز ها، سال ها، آیات و زمان ها را نشان دهند. .14
آن ها در آسمان بدرخشند تا بر زمین روشنی دهند» و چنین شد. .15
پس از آن، خدا دو جسم نورانی بزرگتر ساخت، یکی آفتاب برای سلطنت در روز و یکی ماهتاب برای سلطنت در شب. همچنین ستارگان را ساخت. .16
آن ها را در آسمان قرار داد تا بر زمین روشنی دهند .17
و بر روز و شب سلطنت نمایند و روشنی را از تاریکی جدا کنند. خدا دید که نیکوست. .18
شب گذشت و صبح شد. این بود روز چهارم. .19
پس از آن خدا فرمود: «آبها از انواع حیوانات و آسمان از انواع پرندگان پُر شوند.» .20
پس خدا جانداران بزرگ بحری و همۀ حیواناتی که در آب زندگی می کنند و تمام پرندگان آسمان را آفرید. خدا دید که آنچه کرده بود نیکوست. .21
و همۀ آن ها را برکت داد و فرمود: «بارور و زیاد شوید و آب های بحر را پُر سازید و پرندگان در زمین زیاد شوند.» .22
شب گذشت و صبح شد. این بود روز پنجم. .23
بعد از آن خدا فرمود: «زمین همه نوع حیوانات بوجود آوَرَد، اهلی و وحشی، بزرگ و کوچک» و چنین شد. .24
پس خدا همۀ آن ها را ساخت و دید که آنچه انجام داده بود نیکوست. .25
پس از آن خدا فرمود: «حالا انسان را می سازیم. آن ها به صورت ما و به شکل ما باشند و بر ماهیان بحری و پرندگان آسمان و همۀ حیوانات، اهلی و وحشی، بزرگ و کوچک و تمام زمین حکومت کنند.» .26
پس خدا انسان را به صورت خود آفرید. انسان را به صورت خدا آفرید. آن ها را زن و مرد آفرید. .27
آن ها را برکت داد و فرمود: «بارور و زیاد شوید، زمین را پُر سازید و در آن تسلط نمائید. بر ماهیان و پرندگان و تمام حیوانات روی زمین حکومت کنید.» .28
و خدا گفت: «هر نوع گیاهی را که غلات و حبوبات بیاورد و هر نوع درختی را که میوه بیاورد به شما دادم تا برای شما خوراک باشد. .29
اما هر نوع علف سبز را برای خوراک تمام حیوانات و پرندگان آماده کرده ام.» و چنین شد. .30
آنگاه خدا کارهای آفرینش را ملاحظه کرد و همه را از هر جهت عالی یافت. شب گذشت و صبح شد، این بود روز ششم. .31

      Genesis 1/50