Exodus 40/40     

خداوند خطاب به موسی کرده گفت: «در روز اول ماه، خیمۀ حضور خداوند را برپا کن. .1
خداوند خطاب به موسی کرده گفت: «در روز اول ماه، خیمۀ حضور خداوند را برپا کن. .2
صندوق پیمان خداوند را در آن بگذار و آنرا با پرده بپوشان. .3
میز را هم با ظروف آن بیاور و در جای مخصوص آن قرار بده. همچنان چراغدان را بیاور و چراغ هایش را روشن کن. .4
قربانگاه طلائی را برای خوشبوئی دودکردنی پیشروی صندوق پیمان بگذار و پردۀ دروازۀ دخول خیمه حضور خداوند را آویزان کن. .5
قربانگاه قربانی سوختنی را پیش دروازۀ خیمۀ حضور خداوند بگذار. .6
حوضچه را بین خیمۀ عبادت و قربانگاه قرار بده و آنرا از آب پُر کن. .7
صحن گرداگرد آنرا مرتب کن و پردۀ دروازۀ صحن را بیاویز. .8
روغن مسح را بگیر و بر همه چیز هائیکه در خیمه حضور خداوند است پاش بده. اثاث و لوازم آنرا وقف خداوند کن تا پاک و مقدس شوند. .9
بر قربانگاهِ خوشبوئی دودکردنی و ظروف آن هم روغن مسح را بپاش و آن ها را مقدس بساز. .10
بعد بر حوضچه و پایۀ آن روغن مسح را پاش بده و آنرا تقدیس کن. .11
سپس هارون و پسرانش را پیش دروازۀ خیمۀ عبادت آورده آن ها را غسل بده. .12
لباس مقدس را به تن هارون کن و او را مسح نما تا برای وظیفۀ کاهنی پاک و مقدس شود. .13
بعد پسرانش را هم آورده پیراهن های شان را به تن شان کن. .14
بعد آن ها را مسح کن مثلیکه پدر شان را مسح کردی، تا بتوانند بحیث کاهن مرا خدمت نمایند. و مسح شدن شان برای همیشه بوده اولادۀ آن ها هم شایستۀ وظیفۀ کاهنی باشند.» .15
موسی همۀ آنچه را که خداوند فرموده بود موبمو اجراء کرد. .16
در روز اول ماه اول سال دوم اجزای خیمۀ حضور خداوند را بهم یکجا کرد. .17
چوکات ها را بر پایه ها قرار داد و ستون هایش را ایستاده کرد. .18
پوشش اولی را بروی خیمۀ حضور خداوند کشید و پوشش بیرونی را بالای آن انداخت. همان قسمیکه خداوند به موسی هدایت داده بود. .19
دو لوحۀ سنگی را که احکام ده گانۀ خداوند بر آن ها نوشته شده بودند در صندوق قرار داد. میله ها را در حلقه های صندوق جا داد و تخت رحمت را بالای صندوق گذاشت. .20
صندوق را بداخل خیمۀ حضور خداوند آورد و حجاب و پرده را آویزان کرد. طبق فرمانیکه خداوند به موسی داده بود. .21
بعد میز را آورد و در جایگاه مقدس در قسمت شمال خیمۀ حضور خداوند در بیرون حجاب قرار داد .22
و نان را بالای میز به حضور خداوند تقدیم کرد. قراریکه خداوند به موسی امر فرموده بود. .23
آنگاه چراغدان را در خیمۀ عبادت آورد و در مقابل میز در قسمت جنوب آن گذاشت .24
و چراغها را به حضور خداوند قرار داد. چنانکه خداوند به موسی هدایت داده بود. .25
قربانگاه طلائی را در خیمۀ حضور خداوند، پیش حجاب نهاد. .26
خوشبوئی را بر آن دود کرد. طوریکه خداوند به موسی امر فرموده بود. .27
پردۀ دروازۀ دخول خیمۀ حضور خداوند را آویخت. .28
قربانگاه قربانی سوختنی را پیش دروازۀ خیمۀ حضور خداوند گذاشت و قربانی سوختنی را به حضور خداوند تقدیم کرد. طبق هدایتی که خداوند به موسی داده بود. .29
حوضچه را در بین خیمۀ حضور خداوند و قربانگاه قرار داد و آنرا برای شستشو از آب پُر کرد. .30
موسی، هارون و پسرانش دست و پای خود را شستند. .31
وقتی به خیمۀ عبادت داخل شدند و پیش قربانگاه رسیدند شستشو کردند. طوریکه خداوند به موسی امر فرموده بود. .32
بعد صحن را به گرداگرد خیمۀ حضور خداوند و قربانگاه هموار کرد. پردۀ دروازۀ دخول آنرا آویزان نمود. به این ترتیب وظیفۀ موسی به انجام رسید. .33
آنگاه ابری خیمۀ حضور خداوند را پوشاند و جلال خداوند خیمه را پُر کرد. .34
موسی نتوانست به خیمۀ حضور خداوند داخل شود، زیرا ابر بر آن قرار گرفته و جلال خداوند آن را پُر ساخته بود .35
و هر وقتیکه ابر از بالای خیمۀ عبادت بر می خاست، مردم اسرائیل براه خود ادامه می دادند و آن را تعقیب می کردند. .36
و اگر ابر حرکت نمی کرد، مردم هم حرکت نمی کردند. .37
به این ترتیب، ابر حضور خداوند، در ظرف روز بالای خیمه می ماند و هنگام شب آتش در بین ابر می بود تا مردم اسرائیل آن را دیده بتوانند و در سراسر دوران سفر خود همیشه آنرا می دیدند. .38

  Exodus 40/40