Exodus 26/40   

«خیمه حضور خداوند را با ده پرده از پارچۀ کتان نفیس بافتگی به رنگ لاجوردی، ارغوانی و سرخ بساز و آنرا با نقش کروبیان (فرشتگان مقرب) که با مهارت گلدوزی شده باشند تزئین کن. .1
هر پرده به طول چهارده متر و عرض دو متر ساخته شود و همه پرده ها به یک اندازه باشند. .2
این پرده ها پنج پنج تا به یکدیگر دوخته شوند. .3
حلقه هائی از ریسمان ارغوانی رنگ بساز و آن ها را به حاشیه پردۀ بیرونی هر تخته وصل کن. .4
پنجاه حلقه به لبۀ پردۀ اول و پنجاه حلقه به پردۀ دوم دوخته شود. این حلقه ها باید مقابل یکدیگر قرار بگیرند. .5
پنجاه چنگک طلائی بساز و پرده ها را با این چنگک ها بهم وصل کن تا هر دو پرده بصورت یک پارچه شود. .6
یازده پارچه از پشم بز برای پوشش خیمه بباف. .7
طول هر کدام آن پانزده متر و عرض آن دو متر باشد. .8
از این قطعات یک تختۀ پنج تائی و یک تختۀ شش تائی بساز. قطعۀ ششم تختۀ دوم را که پیشروی خیمه آویزان می شود، دولا کن. .9
پنجاه حلقه در حاشیۀ تختۀ اول و پنجاه حلقه در حاشیه تختۀ دوم وصل کن. .10
پنجاه چنگک برنجی بساز و آن ها را در داخل حلقه ها قرار بده تا هر دو تخته بهم وصل شوند و یک پوشش واحد را تشکیل بدهد. .11
قسمت اضافی این پرده ها در پشت خیمه آویخته شود. .12
این پوشش خیمه نیم متر از پشت و نیم متر از پیشرو آویزان باشد تا خیمه را بپوشاند. .13
دو پوشش دیگر تهیه کن، یکی از پوست قوچ که آش داده شده باشد و دیگری از چرم نفیس و هر دو را بروی پوشش اولی بینداز. .14
چوکات هائی از چوب اکاسی بساز. .15
بلندی هر چوکات پنج متر و عرض آن هفتاد و پنج سانتی متر باشد. .16
چوکات ها را با دو گیرا بهم وصل کن. .17
بیست چوکات برای قسمت جنوبی خیمه بساز. .18
چهل پایۀ نقره ای در زیر این بیست ستون قرار بده ـ دو پایه در زیر هر چوکات قرار گیرد تا گیراها را محکم نگهدارد .19
بیست چوکات با چهل پایۀ نقره ای هم برای قسمت شمالی بساز .20
که در زیر هر کدام دو پایۀ نقره ای باشد. .21
شش چوکات دیگر برای عقب خیمه درست کن. .22
دو چوکات هم برای دو کنج عقب خیمه بساز. .23
این دو چوکات باید از پائین تا بالا بوسیلۀ حلقه ها بهم وصل شوند. .24
بنابراین، جمعاً هشت چوکات با شانزده پایه نقره ای بساز که دو پایه در زیر هر چوکات قرار گیرد. .25
پانزده پشت بند از چوب اکاسی بساز. پنج پشت بند برای چوکات های یک طرف خیمه، .26
پنج پشت بند برای چوکات های طرف دیگر و پنج پشت بند برای چوکات های قسمت غربی یعنی عقب خیمه. .27
پشت بند وسطی باید در تمام طول خیمه امتداد یابد. .28
روکش تمام این چوکات ها طلا باشد. برای نگاهداشتن پشت بند ها حلقه هائی از طلا بساز. پشت بندها را نیز با روکش طلا بپوشان. .29
خیمه را باید مطابق نمونه ای که در بالای کوه به تو نشان دادم بسازی. .30
پرده ای در داخل خیمه از پارچۀ کتان نفیس بافتگی و نخهای لاجوردی، ارغوانی و سرخ تهیه کن و آن را با نقش های کروبیان (فرشتگان مقرب) گلدوزی کن. .31
چهار ستون از چوب اکاسی با روکش طلا که چهار چنگک طلا داشته باشد بر چهار پایۀ نقره ای قرار ده و پرده را به چنگک ها آویزان کن. .32
این پرده را بین «جایگاه مقدس» و «قُدس الاقداس» بیاویز و صندوق پیمان را که در آن دو لوح سنگی گذاشته شده در پشت پرده قرار بده. .33
صندوق با تخت رحمت که بالای آن قرار دارد، در قُدس الاقداس گذاشته شود. .34
میز را در خارج از قُدس الاقداس، در قسمت شمالی خیمه و چراغدان را در سمت جنوب آن، قرار بده. .35
برای دروازۀ خیمه، پرده ای از پارچۀ کتان نفیس بافتگی که با نخ های لاجوردی، ارغوانی و سرخ گلدوزی شده باشد، درست کن. .36
برای این پرده پنج ستون از چوب اکاسی که با طلا پوشانیده شده و دارای چنگک های طلائی باشد، بساز. پنج پایۀ برنجی هم برای این پنج ستون درست کن.» .37

  Exodus 26/40