Exodus 25/40   

خداوند به موسی فرمود: .1
«به بنی اسرائیل بگو: هدایائی به حضور من بیاورند، و هر کسی که از روی میل و رغبت برای من هدیه بیاورد، آنرا قبول کن. .2
هدایا باید از این قبیل باشند: طلا، نقره، برنج، .3
پارچه های کتان اعلی، نخ های تابیده به رنگ لاجوردی، سرخ و ارغوانی، پشم بز، .4
پوست قوچ که آش داده شده باشد، چرمهای اعلی و لطیف، چوب درخت اکاسی، .5
تیل برای چراغها، روغن برای مسح سر، خوشبوئی، .6
سنگهای عقیق و قیمتی دیگر برای تزئین ایفود و زرۀ کاهنان. .7
به آن ها بگو که برای من خیمۀ مقدسی بسازند تا در بین آن ها ساکن باشم. .8
این جایگاه مقدس و لوازم آن باید مطابق نقشه ای باشد که به تو نشان می دهم.» .9
«صندوقی از چوب اکاسی به طول یک متر و بیست و پنج سانتی متر و عرض هفتاد و پنج سانتی متر و بلندی هفتاد و پنج سانتی متر بساز .10
و آنرا از داخل و خارج با طلای ناب ورق شانی کن به دورا دور لبۀ آن فیته ای از طلا باشد. .11
چهار حلقۀ طلائی برای آن بساز و آن ها را به چهار پایۀ آن نصب کن. .12
دو میلۀ چوبی جهت حمل صندوق از چوب درخت اکاسی تهیه کن و آن ها را با ورق طلا بپوشان .13
و در داخل حلقه های دو طرف صندوق قرار بده. .14
چوبها نباید از این حلقه ها خارج شود. .15
وقتی ساختن صندوق تمام شد، لوح های سنگی را که روی آن ها احکام من نوشته شده است به تو می دهم تا در داخل صندوق بگذاری. .16
سرپوشی از طلای خالص به طول یک متر و بیست و پنج سانتی متر و عرض هفتاد و پنج سانتی متر برای آن بساز. این سرپوش «تخت رحمت» نامیده می شود. .17
دو مجسمۀ کروبین (فرشتگان مقرب) از طلا را در دو سر تخت رحمت طوری نصب کن .18
که یک فرشته در یک سر تخت رحمت و فرشتۀ دیگری در سر دیگر آن قرار گیرد. فرشته ها و سرپوش باید از یک قطعه طلا ساخته شوند. .19
فرشتگان روبروی یکدیگر قرار گیرند و بالهای شان بر روی تخت رحمت گسترده و نگاه شان به طرف پائین باشد. .20
دو لوح سنگی را که به تو می دهم در داخل صندوق بگذار و سرپوش را روی آن قرار بده. .21
من در روی تخت رحمت، در بین دو فرشته ای که بر روی صندوق پیمان قرار دارند، با تو ملاقات می کنم و هدایات لازم را برای بنی اسرائیل می دهم.» .22
«میزی از چوب اکاسی به طول یک متر و عرض نیم متر و ارتفاع هفتاد و پنج سانتی متر بساز. .23
آنرا با روکشی از طلای خالص بپوشان و قابی از طلا به دور لبۀ بساز. .24
حاشیه ای به عرض چهار انگشت به دور لبۀ آن درست کن. دور لبۀ حاشیه را با قاب طلا بپوشان. .25
چهار حلقه از طلا بساز و آن ها را به چهار پایه میز وصل کن. .26
حلقه ها باید نزدیک حاشیه باشد بطوری که بتوان میله های چوبی را برای حمل میز در داخل آن قرار داد. .27
این میله ها باید از چوب اکاسی و دارای روکش طلائی باشد. .28
همچنین بشقابها، کاسه ها، جامها و پیاله هائی از طلای خالص تهیه کن تا از آن ها برای هدایای نوشیدنی استفاده شود. .29
نان مقدس، باید همیشه بر میز در حضور من باشد.» .30
«یک چراغدان از طلای خالص که چکش کاری شده باشد، بساز. پایه و میلۀ آن از یک پارچه طلای خالص ساخته شود. .31
چراغدان در دو طرف خود شش شاخه داشته باشد، سه شاخه در یک طرف و سه شاخه در طرف دیگر. .32
در انتهای هر یک از شاخه ها سه پیاله به شکل شگوفۀ بادام قرار داده شود. .33
میلۀ چراغدان دارای چهار گل تزئینی به شکل شگوفه بادام با گلبرگ و پُندک آن باشد. .34
در زیر هر جفت از شاخه های چراغدان، یک پیاله به شکل پندک باشد. .35
پندکها و میلۀ چراغدان از یک پارچۀ طلای خالص چکش کاری شده ساخته شوند. .36
بعد هفت چراغ بساز و آن ها را بر چراغدان نصب کن تا به پیشرو بتابد. .37
گُلگیرها و کاسه ها همه از طلای خالص باشند. .38
چراغدان و تمام لوازم مربوطۀ آن از طلای خالص به وزن سی و پنج کیلوگرام ساخته شود. .39
بدان که همه را مطابق نمونه ای که در بالای کوه به تو نشان داده شد، بسازی.» .40

  Exodus 25/40