Ephesians 6/6     

ای فرزندان، وظیفۀ هر مسیحی اینست که از والدین خود اطاعت کند. .1
اولین حکمی که با وعده همراه بود این است: «پدر و مادر خود را احترام و عزت کن» و وعدۀ آن این بود: .2
«تا کامیاب گردی و عمرت در زمین طولانی شود.» .3
و شما ای پدران، فرزندان خود را خشمگین نسازید بلکه آنها را با آموزش و پرورش مسیحی تربیت کنید. .4
ای غلامان، طوری با احترام و علاقه و یکدلی مُطیع اربابان انسانی خود باشید که گویی از مسیح اطاعت می کنید. .5
اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید و یا می خواهید دیگران را خشنود سازید، بلکه به عنوان غلامان مسیح، ارادۀ خدا را از جان و دل بجا آورید .6
و خدمات خود را با علاقه و رغبت انجام دهید. مثل کسی که خداوند را خدمت می کند نه انسان را، .7
زیرا می دانید که خداوند به هرکس خواه غلام، خواه آزاد، موافق کارهای نیکی که کرده است اجر می دهد. .8
ای اربابان، شما نیز نسبت به غلامان خود همین طور رفتار کنید و از تهدید آنها دست بکشید و به یاد داشته باشید که در آسمان غلامان شما و خود شما یک ارباب دارید و او طرفداری نمی کند. .9
دیگر اینکه در خداوند از قدرت بی اندازۀ او نیرو بگیرید. .10
زِرِه کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده است بپوشید تا بتوانید در مقابل حیله ها و نیرنگ های ابلیس ایستادگی نمائید، .11
زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما برضد فرمانروایان و اولیاء امور و نیروهای حاکم بر این دنیای تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. .12
از این جهت زِرِه کاملی را که خدا تهیه کرده است بپوشید تا در آن روز شریر در برابر حمله های دشمن تاب مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید. .13
پس پایداری کنید و کمربند حقیقت را به کمر ببندید و جوشن عدالت را بپوشید .14
و نعلین آمادگی برای انتشار انجیل صلح و سلامتی را به پا کنید. .15
علاوه بر اینها سپر ایمان را بگیرید تا به وسیلۀ آن بتوانید تمام تیرهای آتشین شیطان را بی اثر بسازید. .16
و کلاهخود نجات را بر سر گذارید و شمشیر روح القدس یعنی کلام خدا را به دست گیرید. .17
همۀ اینها را با دعا و مناجات انجام دهید. همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار باشید و با پایداری برای همۀ مقدسان دعا کنید. .18
برای من نیز دعا کنید تا وقتی سخن می گویم، قدرت بیان به من عطا گردد و بتوانم راز انجیل را با شجاعت اعلام کنم. .19
زیرا به خاطر همان انجیل است که من سفیر هستم، هرچند سفیری در زنجیر! دعا کنید که من آن را چنانکه باید با شجاعت بیان کنم. .20
«تخیکاس» برادر عزیز ما و خادم وفادار در خدمت خداوند، همه چیز را به شما خواهد گفت تا شما هم بدانید که احوال من چطور است و چه می کنم. .21
او را به همین منظور پیش شما فرستادم تا از احوال ما باخبر شوید و دل های شما را شاد گرداند. .22
خدای پدر و عیسی مسیح خداوند، به همۀ برادران سلامتی و محبتِ همراه با ایمان عطا فرماید. .23
فیض خدا با همۀ آنانی باد که خداوند ما عیسی مسیح را با محبتی بی پایان دوست دارند، آمین. .24

  Ephesians 6/6