Ephesians 5/6   

پس همچون فرزندانِ عزیز، از خدا سرمشق بگیرید. .1
از روی محبت زندگی کنید و از محبتی که عیسی مسیح با قربانی خویش در راه ما نشان داد، پیروی کنید. او جان خود را مانند هدیه ای خوشبو تقدیم خدا نمود. .2
و چنانکه شایستۀ مقدسین خداست، در میان شما چیزی دربارۀ زنا و بی عفتی های دیگر و طمع کاری بر زبان نیاید. .3
پسندیده نیست که سخنان رکیک و یا حرفهای بی معنی یا زشت به کار ببرید، بلکه در عوض باید خدا را شکر کنید. .4
خاطر جمع باشید که تمام اشخاص زناکار و بی عفت یا طمع کار (زیرا طمع کاری یک نوع بت پرستی است)، هرگز در پادشاهی مسیح و خدا حصه نخواهند داشت. .5
اجازه ندهید کسی با دلایل بی معنی خود شما را فریب دهد؛ زیرا به علت این چیزها است که غضب خدا بر مردمی که مُطیع او نیستند نازل می شود. .6
پس با چنین اشخاص کاری نداشته باشید. .7
شما زمانی در تاریکی بودید اما اکنون در خداوند، در نور هستید. پس مانند فرزندان نور زندگی کنید. .8
زیرا هر کجا نور باشد همه نوع خوبی و نیکی و حقیقت نیز به وجود می آید. .9
تحقیق نمائید که مایۀ خشنودی خداوند چیست. .10
در انجام کارهای بی فایدۀ ظلمت شریک نباشید، بلکه ماهیت آن ها را در برابر نور آشکار سازید. .11
حتی ذکر کارهایی که آن ها در پنهانی انجام می دهند مایۀ رسوایی است. .12
اما هرگاه چیزی در پیش نور قرار گیرد، کاملاً روشن می شود .13
و هرچه کاملاً روشن شود مانند نور آشکار است. به آن سبب است که می گویند: «ای که در خوابی، بیدار شو، از میان مردگان برخیز و مسیح بر تو خواهد درخشید.» .14
پس شما دقت کنید که چگونه زندگی می کنید، مثل اشخاص دانا زندگی کنید، نه مانند نادانان. .15
از هر فرصتی که برای شما روی می آورد به بهترین نحو استفاده کنید زیرا این ایام، ایام بدی است. .16
پس نادان نباشید، بلکه بفهمید که ارادۀ خداوند چیست. .17
مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت می کشاند. بلکه از روح القدس پُر شوید. .18
با استفاده از مزامیر، ستایش و سرودهای روحانی با یکدیگر صحبت کنید و با تمام دل برای خداوند بسرائید و آهنگ بسازید. .19
به نام خداوند ما عیسی مسیح همیشه برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. .20
به خاطر احترامی که به مسیح دارید، مُطیع یکدیگر باشید. .21
ای زنها، طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت می کنید، .22
زیرا همان طوری که مسیح سَر کلیسا یعنی بدن خود می باشد و شخصاً نجات دهندۀ آن است، شوهر نیز سر خانم خود می باشد. .23
و چنانکه کلیسا مُطیع مسیح است، زنان نیز در هر مورد باید از شوهران خود اطاعت کنند. .24
ای شوهران، چنانکه مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنان خود را دوست بدارید. .25
مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام شسته و آن را پاک و مقدس گرداند .26
و کلیسا را با تمام زیبایی اش پاک و بدون عیب و لکه و چین خوردگی یا هر نقص دیگری به خود تقدیم نماید. .27
مردان باید همان طوری که بدن خود را دوست دارند زنان خود را دوست داشته باشند، زیرا مردی که زن خود را دوست می دارد، خود را دوست دارد. .28
هیچ کس هرگز از بدن خود نفرت نداشته است، بلکه به آن غذا می دهد و از آن توجه می کند ـ یعنی همان کاری که مسیح برای کلیسا می کند ـ .29
زیرا ما اعضای بدن او هستیم. .30
به این جهت کلام خدا می فرماید: «مرد، پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو، یک تن خواهند شد.» .31
یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته شده است و به نظر من به مسیح و به کلیسای او اشاره می کند. .32
به هر حال هر شوهری باید زن خود را مانند خود دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهر خود را محترم بشمارد. .33

  Ephesians 5/6