Ephesians 3/6   

به این سبب است که من پولُس ـ زندانی مسیح عیسی به خاطر شما غیر یهودیان ـ به درگاه خدا برای تان دعا می کنم. .1
حتماً خبر دارید که خدا فیض خود را به من عنایت کرده و از من خواسته است که آن را برای شما به کار برم. .2
از راه الهام بود که این نقشۀ اسرارآمیز خدا بر من آشکار گردید. (من قبلاً به طور خلاصه دربارۀ آن نوشته ام .3
و اگر آنچه را که نوشته ام بخوانید، خواهید فهمید که من تا چه اندازه راز مسیح را فهمیده ام.) .4
این راز به طوری که اکنون به وسیلۀ روح القدس برای رسولان و انبیای مقدس خدا آشکار شده است، در قرن های گذشته برای بشر روشن نبود .5
و آن حقیقت پوشیده این است، که غیر یهودیان از راه انجیل با یهودیان هم ارث و با هم اعضای یک بدن و در وعده ای که خدا در مسیح عیسی به ما داده است، شریک و سهیم هستند. .6
من مطابق عطیۀ فیض خدا و در اثر فعالیت قدرت او خدمتگزار انجیل شدم. .7
بلی، من اگرچه در بین مقدسین از همه کمترم، اما این فیض به من عطا شد تا بتوانم بشارت ثروت بی قیاس مسیح را به ملت های غیر یهود برسانم .8
و به همه نشان دهم، که چگونه نقشۀ خدا به مورد اجراء گذارده می شود. خدا که آفرینندۀ همه چیز است این راز خود را در زمان های گذشته پوشیده نگاه داشت، .9
تا اینکه در حال حاضر، خدا جنبه های گوناگون حکمت خود را به وسیلۀ کلیسا به قدرتها و حکمرانان عالم آسمانی بشناساند. .10
این نقشه مطابق آن هدف ازلی بود که خدا آن را در شخص خداوند ما، مسیح عیسی عملی ساخته است. .11
به وسیلۀ او و از راه ایمان ما می توانیم با اطمینان کامل به حضور خدا بیائیم. .12
پس من از شما تقاضا می کنم از رنج هایی که به خاطر شما می کشم مأیوس نباشید، زیرا اینها باید مایۀ افتخار شما باشد. .13
بنابراین، من پیش پدری زانو می زنم که .14
هر خانواده در آسمان و زمین نام خود را از او گرفته است .15
و دعا می کنم که از گنج های جلال خود به شما ببخشاید تا به وسیلۀ روح او در درون خود قوی و نیرومند شوید، .16
و خدا عطا فرماید، که مسیح از راه ایمان شما در قلب های تان ساکن شود و دعا می کنم، که در محبت ریشه دوانیده و بر پایۀ محبت بنا شوید .17
تا با همۀ مقدسین قدرت داشته باشید پهنا و درازا و بلندی و عمق محبت مسیح را بفهمید .18
و آن محبت را دریابید (اگرچه مافوق فهم بشر است) تا از پُری کامل خدا کاملاً پُر شوید. .19
جلال بر خدایی باد که قادر است به وسیلۀ آن قدرتی که در ما کار می کند، خیلی بیشتر از آنچه ما بخواهیم و حتی گمان کنیم، عمل کند. .20
بر او نسلاً بعد نسل تا به ابد در کلیسا و در مسیح عیسی جلال باد، آمین. .21

  Ephesians 3/6