Ephesians 1/6   

از طرف پولُس که به ارادۀ خدا رسول مسیح عیسی است به مقدسین در شهر اِفِسُس که در مسیح عیسی وفادار هستند. .1
از طرف خدا پدر ما، و عیسی مسیح خداوند، فیض و سلامتی به شما باد. .2
خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس می گوئیم، زیرا او ما را در مسیح از همۀ برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهره مند ساخته است. .3
خدا ما را پیش از آفرینش دنیا در مسیح برگزید تا در پیشگاه او مقدس و بی عیب باشیم. به سبب محبت خود .4
و بر حسب صلاحدید ارادۀ خویش، برای ما مقدر فرمود که به وسیلۀ عیسی مسیح فرزندان او شویم. .5
تا خدا را برای فیض پُر شکوهِ او که رایگان در پسر عزیز خود به ما بخشیده است، سپاس گوئیم. .6
در مسیح و به وسیلۀ خون او ما رهایی یافتیم و گناهان ما بخشیده شد و چقدر بی حد و بی اندازه است فیضی که خدا .7
به فراوانی به ما بخشیده است. .8
خدا آنچه را که منظور نظرش بود بجا آورد و نقشۀ نهان خود را که قبلاً در شخص مسیح معین شده بود، با دانش و بینش بر ما آشکار ساخته است .9
که در وقت معین نقشۀ او عملی شود و کلیۀ کائنات یعنی همۀ چیزهایی که در آسمان و زمین هستند، تحت فرمان مسیح با هم جمع شوند. .10
خدایی که همه چیز را مطابق اراده و نقشۀ خود انجام می دهد، ما را انتخاب کرد تا از آنِ او بشویم. زیرا ما را از ازل مطابق ارادۀ خویش برگزیده بود. .11
پس ما که اولین کسانی بودیم که به مسیح امیدوار شدیم، باید بزرگی خدا را ستایش کنیم. .12
شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژدۀ نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید، با او متحد شدید و خدا با اعطای روح القدس، که قبلاً وعده داده بود مُهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. .13
روح خدا ضامن آن است که ما آنچه را او به قوم برگزیدۀ خود وعده داده است، خواهیم یافت و به ما اطمینان می دهد که خدا به متعلقان خود آزادی کامل می بخشد، پس جلال و شکوه خدا را ستایش کنیم. .14
به این سبب، اکنون که از ایمان شما به عیسی خداوند و محبت شما نسبت به همۀ مقدسین باخبر شده ام، .15
از سپاسگزاری به درگاه خدا به خاطر شما خلاص نمی شوم و شما را در دعاهایم به یاد می آورم. .16
من دعا می کنم، آن خدایی که عیسی مسیح خداوند، او را به ما شناسانید ـ آن پدر پُر جلال ـ روح حکمت و الهام را به شما عطا فرماید تا او را کاملاً بشناسید. .17
و از او می خواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه بهره ای که خدا به مقدسین خود وعده داده است .18
و عظمت بی اندازۀ قدرت او را که در ما ایمانداران در کار است، بفهمید. .19
این همان قدرت عظیمی است که خدا به کار بُرد، وقتی مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و در دست راست خود، در جایهای آسمانی قرار داد .20
و او را مافوق هر سلطنت، اقتدار، قدرت، پادشاهی و هر مقام دیگر که بتوان ذکر کرد، نه تنها در این دنیا بلکه در دنیای آینده نیز، قرار داد. .21
خدا همه چیز را زیر پای مسیح نهاد و او را رأس کلیسا ساخته است، .22
کلیسایی که بدن اوست و تمام وجود او را در بر می گیرد و در عین حال تمام کائنات را با حضور خود پُر می سازد. .23

      Ephesians 1/6