2Timothy 4/4     

در پیشگاه خدا و در حضور مسیح عیسی که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد و به خاطر ظهور و پادشاهی او تو را وظیفه می دهم .1
که پیام را اعلام کنی. در وقت و بی وقت آمادۀ کار باش و دیگران را متقاعد و توبیخ و تشویق کن و با صبر و حوصلۀ تمام تعلیم بده، .2
زیرا زمانی خواهد آمد که آدمیان به تعلیم درست گوش نخواهند داد، بلکه از خواهش های خود شان پیروی می کنند و برای خود معلمین بیشتری جمع خواهند کرد تا نصیحتی را که خود دوست دارند از زبان آن ها بشنوند. .3
آن ها از شنیدن حقیقت خودداری می کنند و به افسانه ها توجه می کنند. .4
اما تو در تمام شرایط هوشیار بوده و برای تحمل رنج آماده باشی. در انتشار انجیل کوشش کن و وظیفۀ خود را به عنوان خادم خدا انجام بده. .5
اما من، وقت آن رسیده است که قربانی شوم و زمان رحلتم رسیده است. .6
من در مسابقه نهایت کوشش خود را نموده ام و دورۀ خود را تمام کرده ام و ایمانم را حفظ کرده ام. .7
اکنون تاج پیروزی در انتظار من است، همان تاج عدالت که خداوند، یعنی آن داور عادل در روز قیامت به من خواهد داد و آن را نه تنها به من، بلکه به همۀ آنانی که با علاقه انتظار ظهور او را دارند، عنایت خواهد فرمود. .8
کوشش کن که هرچه زودتر پیش من بیایی، .9
زیرا «دیماس» به خاطر عشقی که به این دنیا دارد، مرا ترک کرده و به تسالونیکی رفته و «کریسکیس» به غلاتیه و «تیطُس» به دلماطیه رفته است. .10
تنها «لوقا» با من است. «مرقُس» را گرفته و با خود بیاور، چون برای کارم مفید است. .11
«تیخیکاس» را به اِفِسُس فرستادم. .12
در موقع آمدن، چپن مرا که در شهر ترواس پیش «کَرپُس» گذاشتم و همچنین کتابها و از همه مهمتر نسخه های پوستی را بیاور. .13
«اسکندر مسگر» ضرر بزرگی به من رسانید. خداوند مطابق اعمالش به او سزا خواهد داد. .14
تو نیز از او احتیاط کن، زیرا شدیداً با پیام ما مخالف بود. .15
در اولین محاکمه من هیچ کس جانب مرا نگرفت، همه مرا ترک کردند. خدا این عمل را به حساب شان نگذارد. .16
اما خداوند یار من بود و قدرتی به من عطا کرد که توانستم تمام پیام را اعلام کنم و آن را به گوش تمام مردم غیر یهود برسانم و به این وسیله از دهان شیر رهایی یافتم. .17
خداوند مرا از همۀ بدی ها خواهد رهانید و مرا به سلامت به پادشاهی آسمانی خود خواهد رسانید. بر او تا به ابد جلال باد! آمین. .18
به «پریسکیلا» و «اکیلا» و خانوادۀ «انی سی فورس» سلام برسان. .19
«ارسطوس» در قرنتس ماند و «تروفیمُس» را در میلیتُس گذاشتم، زیرا مریض بود. .20
کوشش کن که پیش از زمستان بیایی. «یوبولس»، «پودِنس»، «لینوس»، «کلادیه» و تمام برادران سلام می رسانند. .21
خداوند با روح تو باشد. فیض خدا با همۀ شما باد. .22

  2Timothy 4/4