2Timothy 3/4   

این را یقین بدان که در ایام آخر روزگار سختی خواهد بود .1
زیرا آدمیان، خودخواه و پول پرست و لافزن و مغرور و تهمتزن و نسبت به والدین نافرمان، ناسپاس، ناپاک، .2
بی عاطفه، بی رحم، غیبتگر، ناپرهیزکار، درنده خو، دشمنان نیکی، .3
خیانتکار، ظالم و خودپسند خواهند بود و عیاشی را بیش از خدا دوست خواهند داشت. .4
ظاهراً خدا پرستند، ولی قدرت آن را انکار می نمایند. از این اشخاص دوری کن. .5
زیرا بعضی از آن ها به خانه ها راه می یابند و زنان کم عقلی را که زیر بار گناه شانه خم کرده اند و دستخوش تمایلات گوناگون هستند، به چنگ می آورند. .6
این زنان دایماً تعلیم نو می گیرند، ولی هیچ وقت نمی توانند حقیقت را درک کنند. .7
همانطور که «ینیس» و «یمبریس» با موسی مخالفت کردند، این اشخاص نیز با حقیقت مخالفند. افکار شان فاسد شده و در ایمان ناکام هستند، .8
اما پیشرفت آنها بیش از این نخواهد بود، زیرا حماقت آن ها بر همه آشکار خواهد شد، درست همانطوری که حماقت «ینیس» و «یمبریس» معلوم گردید. .9
اما تو، از تعلیم و رفتار و هدف من در زندگی آگاه هستی و ایمان، بردباری، محبت و پایداری مرا دیده .10
و هم چنین رنج و آزاری را که در «انطاکیه» و «ایقونیه» و «لِستره» دیدم مشاهده کردی و می دانی چه آزار هایی به من رسید و چگونه خداوند مرا از همه اینها رهایی بخشید. .11
بلی، همۀ کسانی که می خواهند در پیوستگی با مسیح عیسی زندگی خداپسندانه ای داشته باشند، رنج و آزار خواهند دید. .12
اما مردمان شریر و شیاد از بد، بدتر خواهند شد. آن ها دیگران را فریب می دهند و خود نیز فریب می خورند. .13
و اما تو، به آنچه آموخته ای و به آن اطمینان داری وفادار باش زیرا می دانی از چه کسانی آن را آموختی .14
و از کودکی با کلام خدا، که قادر است به تو حکمت ببخشد تا به وسیلۀ ایمان به مسیح عیسی نجات یابی، آشنا بوده ای. .15
تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح عیب ها و پرورش ما در عدالت مفید است .16
تا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملاً آماده و مجهز باشد. .17

  2Timothy 3/4