2Timothy 2/4   

و اما تو، ای پسر من، با فیضی که در مسیح عیسی است قوی باش .1
و سخنانی را که در حضور شاهدان بسیار از من شنیده ای به کسانی بسپار که مورد اعتماد و قادر به تعلیم دیگران باشند. .2
به عنوان عسکر خوب مسیح عیسی متحمل سختی ها باش. .3
هیچ عسکر خود را گرفتار امور غیر نظامی نمی کند، زیرا هدف او جلب رضایت قوماندانش می باشد. .4
ورزشکاری که در مسابقه ای شرکت می کند، نمی تواند جایزه را ببرد مگر اینکه قوانین آن را پیروی کند. .5
دهقانی که زحمت کشیده است، باید اولین کسی باشد که از ثمرۀ محصول خود بهره ببرد. .6
در آنچه می گویم تأمل کن و خداوند ترا قادر می سازد که همه چیز را بفهمی. .7
عیسی مسیح را که پس از مرگ زنده گشت و از نسل داود بود، به خاطر داشته باش، انجیلی که من اعلام می کنم همین است .8
و به خاطر آن است که رنج و زحمت می بینم و حتی مانند یک جنایتکار در زنجیرم. اما کلام خدا در زنجیر بسته نمی شود. .9
بنابراین همه چیز را به خاطر برگزیدگان خدا تحمل می کنم تا آن ها نیز نجاتی را که در مسیح عیسی است همراه با جلال ابدی آن به دست آورند. .10
این سخن درست است: «اگر با او مُردیم، همچنین با او خواهیم زیست. .11
اگر تحمل کنیم، با او فرمانروایی خواهیم کرد. اگر او را انکار کنیم، او هم ما را انکار خواهد کرد، .12
ولی اگر بی وفایی کنیم، او وفادار خواهد ماند، زیرا او نمی تواند خود را انکار کند.» .13
این مطالب را به مردم گوشزد کن و در حضور خدا به آن ها امر کن که از مجادله بر سر کلمات دست بکشند. چون این کار عاقبت خوشی ندارد، بلکه فقط باعث گمراهی شنوندگان خواهد شد. .14
منتهای کوشش خود را بکن تا مانند کارگری که از کار خود خجل نیست و پیام حقیقت را به درستی تعلیم می دهد، در نظر خدا کاملاً مورد پسند باشی. .15
از مباحثات زشت و بی معنی که تنها مردم را روز به روز از خدا دور می سازد، دوری کن. .16
حرف ایشان مثل مرض سرطان به تمام بدن سرایت می کند. از آن جمله اند «هیمِنایوس» و «فیلیتُس» .17
که از حقیقت گمراه شده اند و می گویند رستاخیز ما هم اکنون به وقوع پیوسته است و به این وسیله ایمان عده ای را از بین می برند. .18
اما، تهداب محکمی که خدا نهاده، استوار و قایم است و این کلمات بر آن نقش شده است: «خداوند متعلقان خود را می شناسد» و «هرکه نام خداوند را به زبان آورد، شرارت را ترک کند.» .19
در یک خانۀ بزرگ علاوه بر ظروف طلایی و نقره ای، ظروف چوبی و سفالین هم وجود دارد. بعضی از آن ها مخصوص موارد مهم است و بعضی در موارد معمولی روزمره استفاده می شود. .20
اگر کسی خود را از این آلودگی ها پاک سازد، ظرفی می شود که برای مقصد خاص به کار خواهد رفت و برای صاحب خود مقدس و مفید و برای هر کار نیکو آماده خواهد بود. .21
از شهواتی که مربوط به دوران جوانی است بگریز و به همراه همۀ کسانی که با قلبی پاک به پیشگاه خداوند دعا می کنند، عدالت، ایمان، محبت و صلح و سلامتی را دنبال کن. .22
به مباحثات احمقانه و جاهلانه کاری نداشته باش، زیرا می دانی که به نزاع می انجامد. .23
خادم خداوند نباید نزاع کند، بلکه باید نسبت به همه مهربان و معلمی توانا و در سختی ها صبور باشد .24
و مخالفان خود را با ملایمت اصلاح کند، شاید خدا اجازه دهد که آن ها توبه کنند و حقیقت را بشناسند. .25
به این وسیله به خود خواهند آمد و از دام ابلیس، که آنها را گرفتار ساخته و به اطاعت ارادۀ خویش وادار کرده است، خواهند گریخت. .26

  2Timothy 2/4