2Thessalonians 1/3   

از طرف پولُس و سیلوانُس و تیموتاوس به کلیسای تسالونیکیان که به پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند تعلق دارد. .1
از طرف خدای پدر و عیسی مسیح خداوند، فیض و سلامتی به شما باد. .2
ای برادران، ما وظیفه داریم همیشه خدا را به خاطر شما سپاس گوئیم. شایسته است چنین کنیم؛ زیرا ایمان شما به طور عجیبی رشد می کند و محبت شما به یکدیگر روز افزون است. .3
ما در کلیساهای خدا به خاطر بردباری و ایمان تان در تحمل آزار ها و رنجها، به وجود شما افتخار می کنیم. .4
این آزار ها ثابت می کند که خدا از روی انصاف داوری می کند و می خواهد که شما شایستۀ پادشاهی خدا که به خاطر آن رنج می برید، بشوید. .5
خدا عادل است و به کسانی که به شما آزار می رسانند، جزا خواهد داد .6
و به شما که رنج و آزار می بینید و همچنین به ما آسودگی خواهد بخشید. این کار در روزی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان توانای خود .7
در آتشی فروزان ظهور کند، انجام خواهد گرفت و به آنانی که خدا را نمی شناسند و انجیل خداوند ما عیسی را رد می کنند، جزا خواهد داد. .8
آنها جزای هلاکت ابدی و دوری از حضور خداوند و محرومیت از جلال قدرت او را خواهند دید. .9
در آن روزی که او می آید، در مقدسین خود جلال خواهد یافت و در تمام ایمانداران تمجید خواهد شد و شما نیز جزء آن ها خواهید بود، زیرا به شهادت ما ایمان آوردید. .10
به این سبب است که ما همیشه برای شما دعا می کنیم که خدای ما، شما را شایستۀ دعوت خود گرداند و همۀ آرزو های نیکوی شما را برآورد و فعالیت های شما را که از ایمان سرچشمه می گیرد، با قدرت خود به کمال رساند، .11
تا نام خداوند ما عیسی مسیح در وجود شما جلال یابد و شما نیز مطابق فیض خدای ما و عیسی مسیح خداوند در او جلال یابید. .12

      2Thessalonians 1/3