2Peter 1/3   

از طرف شمعونِ پِترُس، غلام و رسول عیسی مسیح به آنانی که از راه عدالت خدای ما و نجات دهندۀ ما عیسی مسیح، ایمانی مانند ایمان ما یافته اند. .1
در حالی که شناخت شما از خدا و عیسی مسیح خداوند زیادتر می شود، فیض و سلامتی شما نیز افزون گردد. .2
قدرت خدا آنچه را که ما برای زندگی و خدا پرستی ضرورت داریم، به ما بخشیده است تا ما بتوانیم کسی را که ما را خوانده است تا در جلال و عظمتش شریک شویم، بهتر بشناسیم. .3
بنابراین از وعده های بزرگ و گرانبها، بهره مند شده و از فسادی که نتیجۀ تمایلات جسمانی است بگریزید و در طبیعت خدایی شریک و سهیم شوید. .4
به این سبب، با سعی تمام بکوشید که ایمان خود را با جوانمردی، جوانمردی را با معرفت، .5
معرفت را با پرهیزکاری، پرهیزکاری را با بردباری، بردباری را با خداشناسی، .6
خداشناسی را با دوستی برادرانه و دوستی برادرانه را با محبت خالص تکمیل کنید. .7
اگر این صفات در شما باشد و زندگی شما را بیشتر فراگیرد، همیشه در شناسائی خداوند ما عیسی مسیح فعال و پُر ثمر خواهید بود. .8
ولی کسی که این صفات را نداشته باشد، چنان کور و نزدیک بین می شود که فراموش می کند چگونه از گناهان گذشتۀ خود پاک شده است. .9
پس ای برادران، هرچه بیشتر بکوشید تا زندگی شما ثابت کند که شما جزء دعوت شدگان و برگزیدگان خدا هستید، زیرا اگر چنین کنید، هرگز لغزش نخواهید خورد. .10
و به این ترتیب دخول به پادشاهی ابدی خداوند و نجات دهندۀ ما عیسی مسیح به فراوانی به شما عطا خواهد شد. .11
به این جهت من تصمیم گرفتم که همیشه این چیزها را به یاد شما بیاورم. اگرچه شما اینها را می دانید و در حقیقتی که یافته اید ثابت هستید، .12
ولی من تا زنده هستم صلاح می دانم که با یادآوری و تذکر، شما را برانگیزانم. .13
من می دانم که به زودی، چنانکه خداوند عیسی مسیح به من نشان داد، این خیمه را ترک خواهم نمود. .14
پس نهایت کوشش خود را خواهم کرد تا پس از مرگ من شما بتوانید در همۀ اوقات این مطالب را به یاد آورید. .15
زیرا وقتی ما دربارۀ قدرت خداوند ما عیسی مسیح و آمدن او سخن گفتیم از افسانه هایی که با مهارت ساخته شده اند پیروی نکردیم، زیرا ما با چشمان خود بزرگی ملکوتی او را دیده ایم. .16
وقتی خدای پدر به او افتخار و جلال داد، ما در آنجا حاضر بودیم و آن زمان که از جلال خداوندی صدایی به او رسید که می گفت: «اینست پسر عزیز من، از او خشنودم»، ما آنجا بودیم. .17
بلی، ما وقتی با او بر روی کوه مقدس بودیم، این صدای آسمانی را شنیدیم. .18
این همه، کلام انبیاء را برای ما بیشتر تصدیق و تأیید می کند، پس با دقت بیشتر به آن توجه نمائید، زیرا کلام انبیاء مانند چراغی است که در جایی تاریک می درخشد تا سپیده بدمد و ستارۀ صبح طلوع کرده، دل های شما را روشن گرداند. .19
اما بیش از همه چیز این را به یاد داشته باشید که هیچ کس نمی تواند به تنهائی پیشگوئی های کتاب مقدس را تفسیر کند. .20
زیرا هیچ پیشگوئی از روی نقشه و خواستۀ انسان به وجود نیامده است؛ بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس، کلام خدا را بیان نمودند. .21

      2Peter 1/3