2John 1/1     

از طرف یکی از رهبران کلیسا به آن خانم خانۀ برگزیدۀ خدا و فرزندان او، که نه تنها من واقعاً آن ها را دوست دارم، بلکه همۀ آنانی که حقیقت را می شناسند، .1
زیرا حقیقت در میان ما بوده و هست و تا ابد با ما خواهد بود. .2
خدای پدر و عیسی مسیح پسر او، فیض، رحمت و سلامتی به ما عنایت فرماید تا این برکات همیشه در حقیقت و محبت با ما باشد. .3
وقتی شنیدم که بعضی از فرزندان تو همان طور که پدر ما حکم کرده است، مطابق حقیقت زندگی می کنند، خیلی خوشحال شدم. .4
و اکنون ای خانم خانه، خواهشی از تو دارم و آن این است که به یکدیگر محبت داشته باشیم. من حکم تازه ای به تو نمی دهم، بلکه همان حکمی است که از اول شنیدیم. .5
منظور من از محبت این است که مطابق احکام خدا زندگی کنیم. آن حکمی که شما از اول شنیدید، این است که باید در محبت زندگی کنید. .6
فریبکاران بسیاری به سرتاسر دنیا رفته اند، یعنی اشخاصی که قبول نمی کنند که عیسی مسیح در جسم ظاهر شد. اینها فریبکار هستند! اینها «دشمن مسیح» هستند! .7
متوجه باشید مبادا تمام کارهایی را که ما برای شما کرده ایم، باطل سازید. برعکس، ما می خواهیم که شما اجر خود را کاملاً در یافت کنید. .8
هرکه تعالیمش مطابق تعالیم مسیح نیست بلکه چیزهای دیگر تعلیم می دهد؛ خدا با او نیست. اما کسانی که به تعلیم مسیح وفادار هستند، هم خدای پدر را دارند و هم پسر را. .9
اگر کسی نزد شما بیاید و این تعلیم درست را نیاورد، او را در خانۀ خود نپذیرید و حتی به او خوش آمد هم نگوئید، .10
زیرا هر که به او خوش آمد گوید، در اعمال شریرانۀ او همدست شناخته می شود. .11
اگر چه مطالب بسیاری هست که باید به شما بنویسم، اما فکر می کنم بهتر است آن ها را با قلم و رنگ روی کاغذ نیاورم و به جای آن امیدوارم شما را شخصاً ببینم و روبرو با شما صحبت کنم تا همۀ ما کاملاً شاد شویم. .12
فرزندان خواهر برگزیدۀ تو سلام می رسانند. .13

      2John 1/1