1Timothy 6/6     

همۀ آنانی که زیر یوغ بردگی هستند، اربابان خود را شایستۀ احترام کامل بدانند تا هیچ کس از نام خدا و تعلیم ما بدگوئی نکند. .1
غلامانی که اربابان ایماندار دارند، نباید به دلیل اینکه برادر دینی هستند، به آن ها بی احترامی کنند، بلکه باید بهتر خدمت کنند. چون آنانی که از خدمت ایشان بهره مند می گردند، مؤمن و عزیز هستند. بایداین چیزها را تعلیم دهی و اصرار کنی که مطابق آن ها عمل کنند. .2
اگر کسی تعلیمی به غیر از این بدهد و تعلیمش با سخنان خداوند ما عیسی مسیح و تعلیمات آئین ما یکی نباشد، .3
خودپسند و بی فهم است و تمایل ناسالمی به مجادله و مباحثه بر سر کلمات دارد. این باعث حسادت، دسته بندی، تهمت، بدگمانی و .4
مباحثات دایمی در بین اشخاصی می شود که در افکار خود فاسد و از حقیقت دور هستند. آن ها گمان می کنند که خدا پرستی وسیله ای است، برای به دست آوردن فایده. .5
البته خدا پرستی همراه با قناعت، فایدۀ بسیار دارد. .6
زیرا ما چیزی به این دنیا نیاورده ایم و نمی توانیم از این دنیا چیزی ببریم. .7
پس اگر خوراک و پوشاک داشته باشیم، به آن ها قناعت می کنیم. .8
اما آنانی که در آرزوی جمع کردن مال و ثروت هستند، به وسوسه و دام آرزو های بی فایده و زیان بخشی که آدمی را به تباهی و نیستی می کشاند گرفتار می شوند، .9
زیرا عشق به پول، سرچشمۀ همه نوع بدی هاست و به علت همین عشق است که، بعضی ها از ایمان گمراه گشته، قلب های خود را با رنج های بسیار جریحه دار ساخته اند. .10
اما تو، ای مرد خدا، از همۀ اینها بگریز و عدالت و خدا پرستی و ایمان و محبت و بردباری و ملایمت را پیشۀ خود ساز. .11
در مسابقه بزرگ ایمان تلاش کن و زندگی ابدی را به چنگ آور؛ زیرا خدا تو را برای آن خوانده است و در حضور شاهدان بسیار، به خوبی به ایمان خود اعتراف کردی. .12
در برابر خدایی که به همه چیز هستی می بخشد. و در حضور مسیح عیسی که پیش «پنطیوس پیلاطُس» اعترافی نیکو کرد، تو را وظیفه می دهم .13
که این فرمان را بدون لکه و دور از ملامت، تا روزی که خداوند ما عیسی مسیح ظهور کند، نگاه داری. .14
و در زمانی که او معین کرده، آن یکتا حکمران متبارک که پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان است این را ظاهر خواهد ساخت. .15
به آن یکتا وجودی که فناناپذیر است و در نوری ساکن می باشد که ناممکن است کسی به آن نزدیک گردد و هیچ کس هرگز او را ندیده و نمی تواند ببیند، عزت و قدرت ابدی باد، آمین. .16
به ثروتمندان این دنیا امر کن که خودبین نباشند و به چیزهای بی ثبات مانند مال دنیا متکی نباشند. بلکه به خدایی توکل کنند که همه چیز را به فراوانی تهیه می کند، تا ما از آن ها لذت ببریم. .17
همچنین به آن ها فرمان بده که خیرخواه و در اعمال نیک غنی بوده، با سخاوت و بخشنده باشند. .18
به این طریق گنجی برای خود ذخیره خواهند کرد که اساس محکمی برای آیندۀ آن ها بوده و آن زندگی را که زندگی واقعی است به دست خواهند آورد. .19
ای تیموتاوس آنچه را به تو سپرده شده است، حفظ کن. از سخنان ناپاک دنیوی و مباحثاتی که به غلط «دانش» نامیده می شود، دوری کن. .20
زیرا بعضی ها که خود را در این چیز ها متخصص می دانند، از ایمان گمراه گشته اند. فیض خدا با همۀ شما باد. .21

  1Timothy 6/6