1Timothy 4/6   

روح القدس واضعاً می فرماید که در زمان های آخر بعضی ها از ایمان دست خواهند کشید و به ارواح گمراه کننده و از تعالیم شیاطین پیروی خواهند کرد. .1
از تعالیم ریاکارانۀ دروغ گویان استفاده کرده و وجدان شان طوری بی حس خواهد گردید که گویی با آهنی داغ سوخته شده است. .2
ازدواج را ممنوع نموده و خوردن غذاهایی را منع می کنند که خدا آفریده است تا ایماندارانی که حقیقت را می دانند با شکرگزاری از آن غذاها استفاده کنند. .3
در صورتی که همۀ چیزهایی که خدا آفریده است نیکوست و نباید چیزی را که با شکرگزاری پذیرفته می شود، نجس شمرد. .4
زیرا به وسیلۀ کلام خدا و دعا پاک می گردد. .5
اگر این اوامر را به برادران یادآور شوی خادم نیکوی مسیح عیسی خواهی بود که در حقایق ایمان و تعالیم نیکویی که دنبال کرده ای، پرورش خواهی یافت. .6
اما با افسانه های ناپاک دنیوی که ارزش باز گفتن را ندارد، کاری نداشته باش. ورزش مفید است، اما تقوی و خدا پرستی مفید تر است. .7
زیرا اگرچه ورزش در بعضی موارد برای بدن مفید است، خدا پرستی از هر حیث فایده دارد، چون هم برای حال و هم برای آینده وعدۀ زندگی دارد. .8
این سخن درست و کاملاً قابل قبول است. .9
بنابراین ما تلاش و کوشش می کنیم زیرا به خدای زنده که نجات دهندۀ همۀ آدمیان و مخصوصاً ایمانداران است توکل داریم. .10
این چیزها را به آن ها امر و تعلیم ده. .11
هیچ کس جوانی تو را حقیر نشمارد، بلکه در گفتار و کردار، در محبت و ایمان و پاکی برای ایمانداران نمونه باش .12
و تا موقع آمدن من، وقت خود را صرف موعظه و تعلیم و خواندن کلام خدا برای عموم بنما. .13
نسبت به عطیۀ روحانی خود بی توجه نباش، عطیه ای که در وقت دستگذاری تو به وسیلۀ رهبران کلیسا همراه با پیشگویی آن ها به تو داده شد. .14
این چیزها را به عمل آور و خود را وقف آن ها بساز تا پیشرفت تو برای همه معلوم گردد. .15
متوجه خود و تعالیم خود باش و در انجام این کارها همیشه کوشش کن چون به این وسیله هم خود و هم آنانی را که به تو گوش می دهند نجات خواهی داد. .16

  1Timothy 4/6