1Timothy 2/6   

پس پیش از هر چیز تأکید می کنم که درخواست ها، دعاها، شفاعت ها و سپاس ها برای همۀ مردم، .1
برای پادشاهان و همۀ اولیاء امور به پیشگاه خداوند تقدیم گردد تا ما بتوانیم با صلح و سلامتی و در کمال خدا ترسی و سرافرازی به سر بریم .2
زیرا، انجام این کار در حضور خدا، نجات دهندۀ ما، نیکو و پسندیده است. .3
او می خواهد همۀ آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. .4
زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح .5
که جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت رسید .6
و به خاطر این است که من که به سِمَت واعظ و رسول و معلم ملتها در تعلیم ایمان و حقیقت منصوب شدم، حقیقت را بیان می کنم و دروغ نمی گویم. .7
آرزو دارم که مردان در همه جا بدون خشم و نزاع دست های مقدس خود را بلند کرده دعا نمایند. .8
من همچنین می خواهم زنان، خود را به طور آبرومند و معقول و با لباس های مناسب بیارایند، نه با آرایش موی و یا زیورهای طلا و جواهرات و لباسهای گران قیمت، .9
بلکه خود را با اعمال نیکو بیارایند آن چنان که زیبندۀ زنانی است که ادعای خداپرستی دارند. .10
زنان باید در آرامی و کمال اطاعت تعلیم بگیرند. .11
من به زنی اجازه نمی دهم که تعلیم دهد و یا بر شوهر حکومت کند. زن باید خاموش باشد، .12
زیرا اول «آدم» آفریده شد و بعد «حوا.» .13
و آدم نبود که فریب خورد بلکه زن فریب خورد و قانون خدا را شکست. .14
اما، اگر زنان با فروتنی در ایمان، محبت، پاکی و قدوسیت استوار باشند، با آوردن اولاد به این دنیا نجات خواهند یافت. .15

  1Timothy 2/6