1Timothy 1/6   

از طرف پولُس که به فرمان نجات دهندۀ ما خدا و به دستور مسیح عیسی ـ امید ما ـ رسول مسیح عیسی است، .1
به تیموتاوس، فرزند حقیقی من در ایمان تقدیم می گردد. از طرف خدای پدر و خداوند ما مسیح عیسی، فیض و رحمت و سلامتی به تو باد. .2
همچنان که در سر راه خود به مقدونیه به تو اصرار کردم، باز هم از تو می خواهم که در اِفِسُس بمانی. در آنجا بعضی اشخاص تعالیم نادرست می دهند و تو باید به آن ها امر کنی که از این کار دست بردارند. .3
به آن ها بگو که خود را با افسانه ها و شجره نامه های بی پایانی که انسان را به مجادله می کشانند، سرگرم نسازند. اینها به پیشرفت نقشۀ خدا که از راه ایمان شناخته می شود، کمکی نمی کنند. .4
هدف تعلیم ما، تازه ساختن محبتی است که از دل پاک و وجدان روشن و ایمان خالص پدید می آید. .5
بعضی اشخاص از این چیزها روی گردانیده و در مباحثات احمقانه راه خود را گُم کرده اند. .6
آن ها می خواهند معلمان شریعت باشند، بدون آنکه بفهمند چه می گویند و یا دربارۀ چه چیز این طور با اطمینان سخن می گویند. .7
ما می دانیم شریعت وقتی نیکوست که به طرز صحیحی از آن استفاده شود. .8
البته باید دانست که قوانین برای نیکان وضع نشده، بلکه برای اشخاص متمرد و سرکش، برای خدا ناشناسان، گناهکاران، ناپاکان، بی دینان، قاتلان پدر، قاتلان مادر، آدمکشان، .9
زشتکاران، لواط گران، آدم دزدان، دروغگویان و اشخاصی که شهادت دروغ می دهند و هر عمل دیگری که برخلاف تعلیم درست باشد، .10
آن تعلیمی که در انجیل یافت می شود، یعنی مژده ای پُر جلال خدای متبارک که به من سپرده شده است تا آن را اعلام کنم. .11
از مسیح عیسی، خداوند ما، که نیروی این کار را به من داده است شکر می کنم، زیرا او مرا قابل اعتماد دانست و برای خدمت خود برگزید. .12
اگرچه در گذشته کفرگو و جفاکار و ظالم بودم، اما خدا به من رحم کرد، زیرا من بی ایمان بودم و نمی دانستم چه می کردم. .13
و خداوند فیض سرشار خود را بر من جاری ساخت و آن ایمان و محبتی را به من عطا نمود که در پیوستگی با مسیح نصیب ما می گردد. .14
این سخن درست است و کاملاً قابل قبول که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد و گناهکاری بزرگتر از من هم نیست! .15
اما به این دلیل رحمت یافتم تا عیسی مسیح در رفتار خود با من که بزرگترین گناهکار هستم کمال بردباری خود را نشان دهد و من نمونه ای باشم برای همۀ کسانی که بعدها به او ایمان آورده زندگی ابدی خواهند یافت. .16
به پادشاه ابدی و فناناپذیر و نادیدنی، خدای یکتا تا به ابد عزت و جلال باد، آمین. .17
ای تیموتاوس، فرزند من، همان طور که مدتها پیش دربارۀ تو پیشگویی شد، این فرمان را به تو می سپارم و امیدوارم آن سخنان، مانند سلاحی در این جنگ نیکو تو را یاری دهد، .18
و ایمان و وجدان پاک خود را نگهدار. کشتی ایمان بعضی ها به علت گوش ندادن به ندای وجدان درهم شکسته است. .19
از آن جمله «هیمِنایوس» و «اسکندر» می باشند که آن ها را به شیطان سپردم تا یاد بگیرند که دیگر کفر نگویند. .20

      1Timothy 1/6