1Thessalonians 5/5     

اما ای برادران، لازم نیست که من دربارۀ زمان و تاریخ وقوع این امور چیزی برای شما بنویسم، .1
زیرا شما خوب می دانید که روز خداوند مانند دزدی که در شب می آید، فرا خواهد رسید. .2
در آن هنگام که مردم از صلح و امنیت خود تعریف می کنند، هلاکت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد خواهد شد و به هیچ وجه از آن خلاصی نخواهند یافت. .3
اما ای برادران شما در تاریکی نیستید که آن روز شما را مانند دزد غافلگیر کند، .4
زیرا همۀ شما فرزندان روشنایی و روز هستید. ما به شب و تاریکی تعلق نداریم. .5
پس مانند دیگران در خواب نبوده، بلکه بیدار و هوشیار باشیم. .6
شب است که مردمان خواب آلود می خوابند، و شب است که مستان مست می شوند. .7
اما ما که به روز تعلق داریم باید هوشیار باشیم و ایمان و محبت را مانند زِرِه به سینه ببندیم و امید نجات را مانند کلاهخود بر سر بگذاریم، .8
زیرا خدا ما را برای آن برنگزید که به غضب او گرفتار شویم بلکه ما را برگزید تا به وسیلۀ خداوند ما عیسی مسیح نجات یابیم. .9
مسیح برای ما مُرد، تا ما با او زندگی کنیم خواه در زمان آمدنش مُرده باشیم خواه زنده. .10
پس همان گونه که اکنون انجام می دهید، یکدیگر را تشویق و تقویت کنید. .11
ای برادران، از شما تقاضا دارم برای آنانی که در میان شما زحمت می کشند و در خداوند، رهبران و مشاوران شما هستند، احترام قایل شوید؛ .12
و از آنها به خاطر کاری که می کنند با نهایت محبت و احترام قدردانی نمائید. با یکدیگر در صلح و صفا زیست کنید. .13
ای برادران، از شما استدعا می کنم اشخاص تنبل و بیکار را توبیخ کنید، اشخاص ترسو را دلداری دهید، از ضعیفان پشتیبانی کنید و نسبت به همۀ مردم بردبار باشید. .14
متوجه باشید که هیچ کس بدی را با بدی تلافی نکند، بلکه هدف شما این باشد که دایماً به یکدیگر و به همۀ مردم نیکی کنید. .15
همیشه شادمان باشید .16
و پیوسته دعا کنید. .17
برای هرچه که پیش می آید، خدا را شکر کنید. زیرا خدا در مسیح عیسی از شما همین انتظار را دارد. .18
روح القدس را خاموش نسازید. .19
پیشگویی و اعلام کلام را ناچیز نشمارید. .20
همه چیز را بیازمایید و آنچه را که نیکوست برای خود نگهدارید. .21
از هر نوع بدی دوری کنید. .22
خدایی که سرچشمۀ سلامتی است، شما را کاملاً پاک گرداند و عطا فرماید که روح و جان و بدن شما سالم بماند تا در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح، از هر نوع عیب و نقصی به دور باشید. .23
او که شما را به سوی خود دعوت کرده است قابل اعتماد است و این کار را می کند. .24
ای برادران، برای ما دعا کنید. .25
همۀ برادران را با بوسۀ مقدسانه سلام گوئید. .26
شما را به نام خداوند وظیفه می دهیم که این رساله را برای تمام برادران بخوانید. .27
فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. .28

  1Thessalonians 5/5