1Peter 5/5     

من که یک رهبر کلیسا هستم و شاهد زحمات مسیح بودم و در آن جلالی که قرار است بزودی ظاهر شود، شریک و سهیم خواهم بود، از شما رهبران کلیسا تقاضا می کنم: .1
از گله ای که خدا به شما سپرده است، چوپانی و مراقبت کنید و کاری که انجام می دهید از روی اجبار و زور نباشد، بلکه چنانکه خدا می خواهد آن را از روی علاقه و رغبت انجام دهید، نه به منظور فایدۀ شخصی بلکه با حُسن نیت و علاقه. .2
کوشش نکنید بر آنانی که به دست شما سپرده شده اند خداوندی نمائید، بلکه برای آن گله نمونه باشید. .3
و شما در وقتی که چوپان بزرگ ظاهر می شود، تاج پُر جلالی را خواهید ربود که هرگز پژمرده نمی شود. .4
به همین طریق شما که جوانتر هستید، باید مُطیع رهبران کلیسا باشید و همۀ شما قدیفۀ فروتنی را به کمر بسته، یکدیگر را خدمت کنید زیرا خدا مخالف متکبران است، اما به فروتنان فیض می بخشد. .5
پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید تا او شما را در وقت مناسب سرافراز نماید. .6
بار تمام تشویش خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشه در فکر شماست. .7
هوشیار و متوجه باشید؛ زیرا دشمن شما ابلیس، چون شیری غُران به هر سو می گردد و در جستجوی کسی است که او را ببلعد. .8
با قدرت ایمان در مقابل او بایستید، زیرا می دانید که برادران شما در تمام دنیا به همین زحمات دچار شده اند. .9
اما، پس از اینکه اندک زمانی رنج و زحمت دیدید، خدا که بخشندۀ تمام برکات روحانی است و شما را در مسیح دعوت کرده است که در جلال ابدی او شریک شوید، شما را کامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت. .10
قدرت تا به ابد از آنِ اوست، آمین. .11
این رسالۀ مختصر را با کمک «سیلوانُس» که او را یک برادر وفادار می دانم، نوشته ام تا شما را تشویق کنم و به آن فیض راستین خدا که در آن استوار هستید، شهادت بدهم. .12
کلیسای شهر بابل که مثل شما برگزیدۀ خداست، به شما سلام می رساند و همچنین پسر من «مرقُس» سلام می رساند. .13
یکدیگر را با بوسۀ محبت آمیز سلام گوئید. صلح و سلامتی با همۀ شما که با مسیح متحد هستید باد. .14

  1Peter 5/5