1Peter 1/5   

از طرف پِترُس، رسول عیسی مسیح به کسانیکه که در سرتاسر ایالات پُنطُس، غلاتیه، کَپَدوکیه، آسیا و بِطونیه مهاجر و پراگنده شده و برگزیدۀ خدا اند. .1
خدای پدر مطابق ارادۀ خود شما را از ازل برگزیده است و شما به وسیلۀ روح خدا تقدیس شده اید تا از عیسی مسیح اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما پاک شوید. فیض و سلامتی برای شما روزافزون باد. .2
سپاس بر خدا، پدر خداوند ما عیسی مسیح، که به لطف بزرگ خود به وسیلۀ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، تولد نو و امید زنده به ما بخشیده است. .3
تا روزی میراث را به دست آوریم. این میراث در عالم بالا، در جایی که خراب و ضایع و پژمرده نمی شود، برای شما نگه داشته می شود. .4
و در حالی که شما در انتظار نجاتی هستید که در زمان آخر به ظهور می رسد، خدا با قدرت خود شما را به وسیلۀ ایمان تان حفظ خواهد نمود. .5
این امر باید شما را خوشحال کند، اگرچه برای زمان کوتاهی، شاید لازم باشد که گرفتار درد آزمایش های سخت شوید. .6
چنانکه طلای فانی در آتش امتحان می شود، ایمان شما نیز باید در زحمات امتحان گردد، (اگرچه ایمان از طلا خیلی گرانبهاتر است.) تا در آن روزی که عیسی مسیح ظهور می کند ایمان خالص شما سبب ستایش و جلال و افتخار شود. .7
با وجود اینکه تا به حال مسیح را ندیده اید، او را دوست دارید و با اینکه اکنون هم او را نمی بینید، به او ایمان دارید و با خوشی بزرگ و پُر شکوه که غیرقابل توصیف است، شادمان هستید .8
و نتیجۀ نهایی ایمان شما این است که سبب نجات جان های شما می شود. .9
در خصوص این نجات انبیاء نه فقط پیشگوئی کردند که از راه فیض خدا به شما خواهد رسید، بلکه مطالعه و تحقیقی عمیق دربارۀ آن نموده اند .10
و وقتی روح مسیح که در آن ها بود دربارۀ زحماتی که مسیح می بایست متحمل شود و جلالی که به دنبال آن ها خواهد آمد پیشگوئی کرد، آن ها کوشش می کردند بدانند که زمان وقوع آن چه موقع خواهد بود و چگونه خواهد آمد. .11
اما آن ها فقط به این حقیقت پی بردند که وظیفۀ آنها به خاطر خود شان نبود، بلکه برای شما بوده است. کسانی که بشارت انجیل را به شما دادند با کمک روح القدس که از عالم بالا فرستاده شده است، این حقیقت را به شما گفته اند؛ حقیقتی که حتی فرشتگان آرزوی درک آن را دارند. .12
پس حواس خود را جمع کرده و هوشیار باشید. در انتظار آن فیضی که در وقت ظهور عیسی مسیح نصیب شما خواهد شد، با امید به سر برید. .13
مثل فرزندانی که مُطیع خدا هستند، نگذارید آن تمایلات نفسانی که به دوران جهالت گذشتۀ شما مربوط است، زندگی شما را تحت تأثیر خود قرار دهند. .14
بلکه چنانکه خدایی که شما را دعوت کرده است قدوس است، شما نیز در تمام رفتار تان پاک باشید. .15
زیرا نوشته شده است: «مقدس باشید، زیرا که من قدوسم.» .16
شما در دعاهای خود کسی را پدر خطاب می کنید که بدون هیچگونه تبعیضی همه را فرداً فرد مطابق اعمال شان داوری می کند بنابراین شما بقیۀ عمر خود را بر روی زمین با خدا ترسی بگذرانید. .17
فراموش نکنید که شما از قید روشهای بی فایدۀ زندگی که از پدران خود آموخته بودید، آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود؛ .18
بلکه با خون گرانبهایی مانند خون بره ای بی نقص و عیب، یعنی با خون مسیح خریده و آزاد شدید. .19
خدا پیش از آفرینش دنیا او را برای همین کار معین فرمود، ولی او در زمان آخر به خاطر شما ظاهر شده است. .20
شما به وسیلۀ مسیح به خدا ایمان دارید، خدایی که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و به او جاه و جلال بخشید تا ایمان و امید شما در خدا باشد. .21
اکنون چون از حقیقت اطاعت می کنید، جان های خود را پاک و منزه ساخته اید، می توانید یکدیگر را صمیمانه مثل برادر دوست داشته باشید. پس یکدیگر را از دل و جان دوست بدارید. .22
این بار تولد شما در اثر تخم فانی نبود، بلکه به وسیلۀ تخم غیر فانی، یعنی کلام خدای زنده و ابدی تولد نو یافتید. .23
زیرا «تمام آدمیان مثل علف هستند، و تمام جلال آنها مانند گُلِ علف است. علف خشک می شود و گُلش می ریزد، .24
اما کلام خدا تا ابد باقی است.» و این کلام همان مژده ای است که به شما داده شده است. .25

      1Peter 1/5