1John 5/5     

هرکه ایمان دارد که عیسی، مسیح است، فرزند خداست و هرکه پدر را دوست دارد، فرزند او را نیز دوست خواهد داشت. .1
ما چگونه می دانیم که فرزندان خدا را دوست داریم؟ از اینکه خدا را دوست داریم و مطابق احکام او عمل می کنیم. .2
زیرا محبت به خدا چیزی جز اطاعت از احکام او نیست و این احکام بار سنگینی نیست، .3
زیرا همۀ فرزندان خدا بر این دنیا غلبه یافته اند و ما این پیروزی را به وسیلۀ ایمان به دست آورده ایم. .4
و کسی بر دنیا پیروز نمی شود مگر آن کسی که ایمان دارد که عیسی، پسر خداست! .5
عیسی مسیح اوست که با آب و خون آمد. آمدن او نه تنها با آب، بلکه هم با آب و هم با خونِ خودش ثابت گردید. روح است که شهادت می دهد، زیرا روح، حق است. .6
پس سه شاهد وجود دارند: .7
روح و آب و خون؛ و شهادت این سه با هم یکی است. .8
ما که شهادت انسان را می پذیریم، با شهادت خدا که قویتر است چه خواهیم کرد؟ و این شهادتی است که او برای پسر خود داده است. .9
هرکه به پسر خدا ایمان آورد، این شاهد را در دل خود دارد، اما هرکه شهادت خدا را قبول نکند و گواهی او را در مورد پسرش نپذیرد، خدا را دروغگو شمرده است. .10
شهادت این است که خدا به ما زندگی ابدی داده است و این زندگی در پسر او است. .11
هرکه پسر را دارد، زندگی دارد و هر که پسر را ندارد، صاحب زندگی نیست. .12
این رساله را نوشتم تا شما که به نام پسر خدا ایمان دارید، یقین داشته باشید که زندگی ابدی دارید. .13
اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر از او چیزی بخواهیم که مطابق ارادۀ او باشد، به ما گوش می دهد. .14
ما می دانیم که هرچه بخواهیم او به ما گوش می دهد. پس این را هم باید بدانیم که آنچه از او بطلبیم به ما عطا می فرماید. .15
اگر کسی می بیند که برادر او مرتکب گناهی شده است که منجر به مرگ نیست، باید برای او به درگاه خداوند دعا کند و اگر آن شخص مرتکب چنین گناهی نشده باشد، خدا به او زندگی خواهد بخشید. اما گناهی هم هست که به مرگ منجر می شود و من نمی گویم که در مورد آن دعا کنید. .16
البته هر خطایی گناه است، اما هر گناهی منجر به مرگ نمی شود. .17
ما می دانیم که آنکه از خدا تولد یافته باشد در گناه زندگی نمی کند، زیرا پسر خدا او را حفظ می کند و شیطان به او دسترسی ندارد. .18
می دانیم که ما فرزندان خدا هستیم، در حالیکه تمام دنیا تحت تسلط شیطان است. .19
ما می دانیم که پسر خدا آمده و به ما فهم آن را داده است که خدای حقیقی را بشناسیم، ما با خدای حقیقی و با پسر او عیسی مسیح متحد هستیم. این است خدای حقیقی و این است زندگی ابدی. .20
ای فرزندان من، از بتها دوری کنید. .21

  1John 5/5