1Chronicles 25/29   

داود و سرکردگان نظامی یک عده از اولادۀ آساف، هیمان و یدوتون را انتخاب کردند تا با نوای چنگ و رباب و دایره نبوت کنند. اینها فهرست نامهای کسانی است که برای این وظیفه تعیین شده بودند: .1
از اولادۀ آساف: زَکور، یوسف، نَتَنیا و اَشرَئیلَه. آساف برحسب فرمان پادشاه نبوت می کرد و رهبری پسران خود را هم بعهده داشت. .2
پسران یدوتون: جَدَلیا، صَری، اشعیا، شمعی، حَشَبیا و مَتتیا. این شش نفر تحت رهبری پدر خود، یدوتون با نوای چنگ نبوت می کردند و سرود حمد و سپاس خداوند را می نواختند. .3
پسران هیمان: بُقَیا، مَتَنیا، عزیئیل، شبوئیل، یَریموت، حَنَنیا، حَنانی، اَلِیاتَه، جِدَلتی، رومَمتی ـ عَزَر، یُشبِقاشه، مَلوتی، هوتیر و مَحزیوت. .4
همۀ اینها پسران هیمان، نبی پادشاه، بودند. خداوند قرار وعده ای که فرموده بود به او این افتخار را داد که دارای چهارده پسر و سه دختر شود. .5
آن ها تحت رهبری پدر خود با نواختن دایره، چنگ و رباب مشغول خدمت خداوند در عبادتگاه بودند. آساف، هیمان و یدوتون زیر نظارت پادشاه کار می کردند. .6
تعداد آن ها با خویشاوندان شان دوصد و هشتاد و هشت نفر بود و همۀ آن ها در فن موسیقی مهارت کامل داشتند تا سرود حمد و سپاس خداوند را بنوازند. .7
وظیفۀ هر کدام، از کوچک تا بزرگ، معلم و شاگرد، بحکم قرعه تعیین شده بود. .8
قرعۀ اول بنام یوسف، از خانوادۀ آساف افتاد و قرعۀ دوم بنام جَدَلیا و پسران و برادران او که دوازده نفر می شدند. .9
قرعۀ سوم بنام زَکور و پسران و برادران او، دوازده نفر. .10
قرعۀ چهارم بنام یزری و پسران و برادران او، دوازده نفر. .11
قرعۀ پنجم بنام نَتَنیا و پسران و برادران او، دوازده نفر. .12
قرعۀ ششم بنام بُقَیا و پسران و برادران او، دوازده نفر. .13
قرعۀ هفتم بنام یِشَرئیله و پسران و برادران او، دوازده نفر. .14
قرعۀ هشتم بنام اشعیا و پسران و برادران او، دوازده نفر. .15
قرعۀ نهم بنام مَتَنیا و پسران و برادران او، دوازده نفر. .16
قرعۀ دهم بنام شِمعی و پسران و برادران او، دوازده نفر. .17
قرعۀ یازدهم بنام عَزرئیل و پسران و برادران او، دوازده نفر. .18
قرعۀ دوازدهم بنام حَشَبیا و پسران و برادران او، دوازده نفر. .19
قرعۀ سیزدهم بنام شوبائیل و پسران و برادران او، دوازده نفر. .20
قرعۀ چهاردهم بنام مَتتیا و پسران و برادران او، دوازده نفر. .21
قرعۀ پانزدهم بنام یَریموت و پسران و برادران او، دوازده نفر. .22
قرعۀ شانزدهم بنام حَنَنیا و پسران و برادران او، دوازده نفر. .23
قرعۀ هفدهم بنام یُشبِقاشه و پسران و برادران او، دوازده نفر. .24
قرعۀ هجدهم بنام حَنانی و پسران و برادران او، دوازده نفر. .25
قرعۀ نوزدهم بنام مَلوتی و پسران برادران او، دوازده نفر. .26
قرعۀ بیستم بنام اِیلِیاتَه و پسران و برادران او، دوازده نفر. .27
قرعۀ بیست و یکم بنام هوتیر و پسران و برادران او، دوازده نفر. .28
قرعۀ بیست و دوم بنام جِدَلتی و پسران و برادران او، دوازده نفر. .29
قرعۀ بیست و سوم بنام مَحزیوت و پسران و برادران او، دوازده نفر. .30
قرعۀ بیست و چهارم بنام رومَمتی عَزَر و پسران و برادران او، دوازده نفر. .31

  1Chronicles 25/29