1Chronicles 2/29   

اینها فرزندان یعقوب هستند: رؤبین، شمعون، لاوی، یهودا، ایسَسکار، زبولون، دان، یوسف، بنیامین، نفتالی، جاد و اَشیر. .1
اینها فرزندان یعقوب هستند: رؤبین، شمعون، لاوی، یهودا، ایسَسکار، زبولون، دان، یوسف، بنیامین، نفتالی، جاد و اَشیر. .2
عیر، اونان و شیله پسران یهودا بودند که زنش، بتشوع کنعانی بدنیا آورد. عیر، پسر اول یهودا که چون یک شخص شریر بود خداوند او را کشت. .3
بیوۀ عیر و یهودا صاحب دو پسر بنامهای فارَص و زِرَح شدند، بنابران، یهودا دارای پنج پسر بود. .4
حِزرون و حامول پسران فارَص بودند. .5
زِرَح دارای پنج پسر بنامهای زِمری، ایتان، هیمان، کَلکول و دارَع بود. .6
عاکار، پسر کَرمی، اشیائی را که وقف خداوند شده بودند برای خود نگهداشت و در نتیجه مصیبت بزرگی بر سر مردم اسرائیل آمد؛ .7
و عَزریا پسر ایتان بود. .8
یِرَحمئیل، رام و کَلوبای پسران حِزرون بودند. .9
رام پدر عمیناداب و عمیناداب پدر نحشون، رئیس قبیلۀ یهودا بود. .10
نحشون پدر سَلما و سَلما پدر بوعَز بود. .11
بوعَز پدر عوبید و عوبید پدر یِسی بود. .12
اولین پسر یِسی اِلیاب، دومی اَبِیناداب، سومی شِمعی، .13
چهارمی نتنئیل، پنجمی رَدای، .14
ششمی اُوصَم و هفتمی داود بود. .15
خواهران شان زِرویه و اَبِیجایَل بودند. زِرویه سه پسر بنامهای ابیشای، یوآب و عَسائیل داشت. .16
اَبِیجایَل عماسا را بدنیا آورد و پدر عماسا، یترِ اسماعیلی بود. .17
کالیب، پسر حِزرون از دو زن خود، عَزوبه و یَریعوت دارای سه پسر بنامهای یِشَر، شوباب و اَردُون شد. .18
وقتی عَزوبه مُرد، کالیب با اَفرات عروسی کرد و اَفرات حور را بدنیا آورد. .19
حور پدر اوری و اوری پدر بزل ئیل بود. .20
بعد حِزرون در سن شصت سالگی با دختر ماخیر عروسی کرد و از او صاحب یک پسری بنام سَجوب شد (ماخیر پدر جِلعاد بود). .21
سَجوب پدر یایر بود. یایر بیست و سه شهر را در سرزمین جِلعاد اداره می کرد، .22
اما جشور و ارام شهر حَووب ـ یایر را با شهر قنات و شصت دهات اطراف آن تصرف کردند. ساکنان این شهرها و دهات همه اولادۀ ماخیر، پدر جِلعاد بودند. .23
بعد از وفات حِزرون در کالیبِ افراته، اَبِیَه زن حِزرون، اَشحُور، پدر تَقوع را بدنیا آورد. .24
اشخاص ذیل فرزندان یِرَحمئیل، پسر اول حِزرون بودند: رام (پسر اول)، بونَه، اُورَن، اُوصَم و اَخیا. .25
یِرَحمئیل یک زن دیگر هم بنام عطاره داشت و او مادر اُونام بود. .26
مَعس، یامین و عاقَر پسران رام، .27
شَمای و یاداع پسران اُونام و ناداب و اَبیشور پسران شَمای بودند. .28
نام زن اَبیشور اَبِیحایَل بود و او اَحبان و مُولید را بدنیا آورد. .29
سَلَد و اَفایم پسران ناداب بودند. سَلَد بی اولاد از دنیا رفت. .30
یشعی پسر اَفایم، شیشان پسر یشعی و اَحلای پسر شیشان بود. .31
یاداع، برادر شَمای دو پسر داشت بنامهای یتر و یُوناتان. یتر بی اولاد مُرد. .32
فالت و زازا پسران یُوناتان بودند. اشخاص نامبرده اولادۀ یِرَحمئیل بودند. .33
شیشان پسری نداشت، اما دارای چند دختر بود. او یک غلام مصری داشت که نام او یرحاع بود. .34
شیشان دختر خود را به یرحاع داد و یرحاع دارای پسری شد بنام عَتای. .35
عَتای پدر ناتان، ناتان پدر زاباد، .36
زاباد پدر اَفلال، اَفلال پدر عوبید، .37
عوبید پدر ییهُو، ییهُو پدر عَزَریا، .38
عَزَریا پدر حالَز، حالَز پدر اَلعاسه، .39
اَلعاسه پدر سِسمای، سِسمای پدر شلوم، .40
شلوم پدر یَقمیا و یَقمیا پدر الیشع بود. .41
پسران کالیب، برادر یِرَحمئیل: پسر اول او میشاع پدر زیف بود و ماریشه پدر حِبرون بود. .42
قورَح، تفوح، راقَم و شِمَع پسران حِبرون بودند. .43
شِمَع پدر راحَم، راحَم پدر یُرقَعام و راقَم پدر شَمای بود. .44
ماعون پسر شَمای و بیت صور پسر ماعون بود. .45
عیفه، کنیز کالیب، حاران، موزا و جازِر را بدنیا آورد. .46
راجَم، یوتام، جیشان، فالت، عیفه و شعَف پسران یهدای بودند. .47
معکه، کنیز دیگر کالیب، شابَر و تِرحَنَه را بدنیا آورد. .48
او همچنین مادر شعَف، پدر مَدمَنه، شوا، پدر مَکبینا و پدر جِبعا بود و کالیب یک دختر هم بنام عَکسه داشت. .49
اشخاص نامبرده اولادۀ کالیب بودند. فرزندان حور، پسر اول افراته اینها بودند: شوبال، پدر قریت یعاریم، .50
سَلما پدر بیت لحم و حاریف پدر بیت جادَر. .51
اولادۀ دیگر شوبال، پدر قریت یعاریم، هَرُواه و نصف منوحوت بودند. .52
قبایل قریت یعاریم اینها بودند. یتریان، فُوتیان، شوماتیان، مِشُراعیان (از اینها خانواده های صارعاتیان و اِشطاوُلیان بوجود آمدند.) .53
اولادۀ سَلما: بیت لحم، نِطوفاتی ها، عتروت بیت یوآب، نصف مانَحتیان و زُرعیان. .54
قبایلی که در کتابت و نویسندگی مهارت داشتند و در یَعبِیز زندگی می کردند تِرعاتیان، شِمعاتیان و سوکاتیان بودند. اینها مردمان قینانی و به اولادۀ حَمَت، مؤسس خانوادۀ ریکاب رابطه داشتند. .55

  1Chronicles 2/29