1Chronicles 16/29   

بالاخره صندوق پیمان خداوند را آوردند و آنرا در خیمه ای که داود برایش افراشته بود قرار دادند. بعد قربانی های سوختنی و سلامتی بحضور خداوند تقدیم کردند. .1
پس از ادای مراسم قربانی، داود تمام مردم اسرائیل را بنام خداوند برکت داد .2
و به عموم مردم ـ زن و مرد ـ یک قرص نان، یک تکه گوشت و یک کیک کشمشی توزیع کرد. .3
داود همچنین چند نفر از لاویان را برای خدمت در خیمۀ صندوق پیمان گماشت تا خداوند، خدای اسرائیل را یاد کنند، شکر گویند و سپاس نمایند. .4
اینها آساف، رئیس و بعد از او زِکَریا، یعی ئیل، شمیراموت، یحیئیل، مَتتیا، اِلیاب، بنایا و عوبید ادوم بودند. یعی ئیل نوازندۀ چنگ و رباب بود و آساف دایره می نواخت. .5
بنایا و یحزیئیل کاهن پیش صندوق پیمان خداوند بصورت متواتر شیپور می نواختند. .6
داود در همان روز برای اولین بار آساف و همراهان او را مأمور کرد که این سرود شکرانگی را بحضور خداوند بسرایند: .7
خداوند را شکر کنید و نام او را بخوانید. اعمال او را به ملتها اعلام نمائید. .8
برای او سرود بسرائید و او را ستایش کنید. از همه کارهای شگفت انگیز او خبر بدهید. .9
در نام مقدس او فخر کنید و دل مشتاقان خداوند شادمان باشد. .10
خداوند و قوّت او را بطلبید و روی او را پیوسته بجوئید. .11
معجزاتی را که او انجام داده است به یاد آورید، همچنان نشانه های شگفت انگیز و داوری های دهان او را. .12
ای نسل بندۀ او ابراهیم و ای اولادۀ یعقوب برگزیدۀ او. .13
خداوند، خدای ما است. داوری های او در تمامی جهان است. .14
عهد او را به یاد آورید تا به ابد و کلامی را که بر هزاران پشت فرموده است، .15
آن عهدی را که با ابراهیم بسته و وعده ای را که برای اسحاق داده است. .16
آنرا برای یعقوب به عنوان فریضه ای استوار ساخت و برای اسرائیل عهد جاودانی. .17
او گفت که سرزمین کنعان را به تو می دهم تا ملکیت شما گردد. .18
هنگامی که تعداد تان محدود و کم بود و در آنجا مثل بیگانگان بسر می بردید .19
و از یک ملت به ملت دیگر و از یک مملکت به قوم دیگر می رفتند، .20
او نگذاشت که کسی بر ایشان ظلم کند و حتی پادشاهان را به خاطر ایشان توبیخ نمود. .21
او فرمود: «بر مَسح شدگان من دست نزنید و به انبیای من ضرر نرسانید.» .22
ای تمامی زمین برای خداوند سرود بخوانید و مژدۀ نجات او را همه روزه بشارت دهید. .23
جلال و شکوه او را به ملتها اعلام کنید و کارهای شگفت انگیز او را در میان همۀ مردم. .24
زیرا خداوند عظیم و سزاوار ستایش. او مهیب است بر همۀ خدایان. .25
زیرا همه خدایان دیگر بتها هستند، لیکن خداوند آسمان ها را آفرید. .26
عظمت و جلال به حضور وی است و قوّت و شادمانی در مکان او. .27
ای مردم جهان، خداوند را ستایش کنید! خداوند را در جلال و قدرت او توصیف نمائید! .28
خداوند را به جلال اسم او ستایش کنید! هدیه بیاورید و به پیشگاه او بیائید. .29
ای تمامی زمین از حضور وی بلرزید. بلی، او کائنات را چنان برقرار و پایدار ساخته است که هرگز نمی جنبد. .30
آسمان ها خوشی کنند و زمین شاد باشد. مردم در بین خود بگویند: «خداوند حکمفرمای جهان است!» .31
بحرها و همه جانورانی که آن ها را پُر کرده اند، بغُرند، کشتزارها و هرچه که در آن ها هستند، خوشی کنند. .32
همه درختان جنگل فریاد خوشی برآورند؛ به حضور خداوند زیرا که می آید، زیرا که برای داوری جهان می آید. .33
خداوند را سپاس گوئید، زیرا که نیکوست و رحمت او تا به ابد. .34
بگوئید: «ای خداوند، خدای ما، ما را نجات ده! ما را از میان ممالک بیگانه جمع کن تا نام مقدس تو را حمد گوئیم و ستایش تو افتخار ما باشد.» .35
خداوند، خدای اسرائیل از ازل تا به ابد متبارک باد! آنگاه همه مردم گفتند: «آمین!» و خداوند را ستایش کردند. .36
داود آساف و همکارانش را گماشت تا همیشه و هر روزه برای خدمت در خیمۀ صندوق پیمان خداوند مشغول باشند. .37
او همچنین به عوبید ادوم (پسر یَدیتون) و شصت و هشت نفر از دستیاران او امر کرد که با آن ها کمک کنند. عوبید ادوم و حوسه وظیفۀ دروازه بانی را داشتند. .38
صادوق کاهن و سایر کاهنان را هم برای خدمت در خیمۀ خداوند بالای تپه در جِبعون تعیین کرد .39
تا برای خداوند قربانی های سوختنی را همیشه در صبح و شام بر قربانگاه آن مطابق هدایت شریعت خداوند به مردم اسرائیل، تقدیم کنند. .40
داود به هیمان، یدوتون و همه کسان دیگر که انتخاب و نام شان برده شد، گفت که خداوند را بخاطر محبت و شفقت همیشگی او ستایش کنند و شکر گویند. .41
هیمان و یدوتون با نوای شیپور و دایره سرود حمد خداوند را با سرایندگان دیگر با آواز بلند همراهی می کردند. پسران یدوتون بحیث محافظین دروازه ها تعیین شدند. .42
سرانجام مراسم بپایان رسید و مردم به خانه های خود رفتند. داود هم به خانۀ خود برگشت تا خانوادۀ خود را هم برکت بدهد. .43

  1Chronicles 16/29