Zechariah (7/14)  

1. Čtvrtého dne devátého měsíce (totiž měsíce kislev) ve čtvrtém roce vlády krále Dareia dostal Zachariáš slovo Hospodinovo.
2. Z Bét-elu totiž poslali Sar-ecera a Regem-melecha s jeho muži, aby prosili Hospodina o přízeň
3. a zeptali se kněží v chrámě Hospodina zástupů a rovněž proroků: "Máme v pátém měsíci truchlit a postit se, jak to děláme už tolik let?"
4. Tehdy jsem dostal slovo Hospodina zástupů:
5. "Řekni všemu lidu této země i kněžím: Už sedmdesát let se vždy v pátém a sedmém měsíci postíte a naříkáte - ale copak to děláte pro mě?
6. A když jíte a pijete, copak to neděláte jen sami pro sebe?
7. Nevolal snad Hospodin právě takovými slovy skrze dávné proroky, když se ještě v Jeruzalémě žilo v klidu a pokoji a stejně tak ve městech v jeho okolí, v Negevu i v podhůří?"
8. Zachariáš dostal slovo Hospodinovo:
9. "Takto promlouval Hospodin zástupů: ‚Prosazujte opravdové právo a jedni druhým projevujte soucit a laskavost.
10. Neutlačujte vdovy a sirotky, přistěhovalce ani chudáky a nevymýšlejte, jak jedni druhým ublížit.'
11. Oni to ale odmítli vnímat; vzpurně se otočili zády a zacpali si uši, aby neslyšeli.
12. V srdci se zatvrdili na křemen, aby neslyšeli Zákon ani slova, která Hospodin zástupů posílal svým Duchem skrze dávné proroky. Tak přišel veliký hněv od Hospodina zástupů.
13. Když jsem volal, neposlouchali; a tak když volali oni, dělal jsem, že neslyším, praví Hospodin zástupů.
14. Rozprášil jsem je vichřicí mezi všechny národy, které ani neznali. Země pak bez nich zpustla tak, že tudy nešlo ani cestovat. Kvůli nim se z té krásné země stala pustina!"

  Zechariah (7/14)