Zechariah (6/14)  

1. Znovu jsem zvedl oči a hle - mezi dvěma horami se objevily čtyři vozy; a ty hory byly z bronzu.
2. První vůz táhli ryzáci, druhý vraníci,
3. třetí bělouši a čtvrtý grošáci - samí statní hřebci.
4. "Co to znamená, pane?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou.
5. "To vyrážejí čtyři nebeští duchové, kteří stáli před Pánem vší země," odpověděl mi anděl.
6. "Ten s vraníky vyráží do země na severu; za nimi vyrážejí bělouši, grošáci pak do země na jihu."
7. Když ti statní hřebci vyrazili, byli dychtiví projít celou zem. Řekl jim: "Projděte celou zem!" A tak prochodili zem.
8. Potom na mě zavolal: "Podívej se! Ti, kteří vyrazili na sever, utišili mého ducha, pokud jde o severní zem."
9. Dostal jsem slovo Hospodinovo:
10. "Vyber dary od vyhnanců Cheldaje, Tobiáše a Jedajáše, kteří se vrátili z Babylonu. Téhož dne jdi také do domu Jošiáše, syna Cefaniášova.
11. Vyber od nich stříbro a zlato, vyrob korunu a vlož ji na hlavu velekněze Jošuy, syna Jocadakova,
12. se slovy: ‚Tak praví Hospodin zástupů - Muž jménem Výhonek vyraší zespoda a vystaví Hospodinův chrám.
13. To on vystaví Hospodinův chrám a oblékne se v majestát. Usedne na svém trůnu jako vládce a bude na svém trůnu knězem - a to obojí bude ve shodě.'
14. Koruna pak zůstane na památku v Hospodinově chrámě, kde bude svěřena Cheldajovi, Tobiášovi, Jedajášovi a Chenovi, synu Cefaniášovu.
15. Dokonce i z daleka budou lidé přicházet a stavět Hospodinův chrám a tehdy poznáte, že mě k vám poslal Hospodin zástupů. To se stane, ale jen pokud budete opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha."

  Zechariah (6/14)