Zechariah (3/14)  

1. Potom mi ukázal velekněze Jošuu, jak stojí před Hospodinovým andělem; po pravici mu stál satan, aby ho obviňoval.
2. Hospodin však satanovi řekl: "Ztrestej tě Hospodin, satane! Ztrestej tě Hospodin, který vyvolil Jeruzalém! Copak to není oharek vyrvaný z ohně?"
3. Jošua přitom stál před andělem oblečen do špinavých šatů.
4. Vtom znovu zazněl hlas a promluvil k těm, kdo stáli před ním: "Svlékněte mu ty špinavé šaty!"Pak řekl Jošuovi: "Hle, snímám z tebe tvůj hřích a oblékám ti slavnostní roucho."
5. Řekl jsem: "Vsaďte mu na hlavu čistý turban!" Vsadili mu tedy na hlavu čistý turban a oblékli mu roucha. Hospodinův anděl stál u toho.
6. Potom Hospodinův anděl začal Jošuu nabádat:
7. "Tak praví Hospodin zástupů: Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat, co jsem ti svěřil, staneš se správcem mého domu a strážcem mých nádvoří a daruji ti přístup mezi ty, kteří tu stojí.
8. Slyš tedy, veleknězi Jošuo, ty i tví druhové, kteří sedí před tebou: Tito muži jsou znamením, že už přivádím svého služebníka, Výhonek.
9. Hle - kámen, který kladu před Jošuu, a na tom jednom kameni je sedm očí. Já sám na něj vyryji nápis, praví Hospodin, a hřích této země odstraním v jediném dni.
10. Toho dne, praví Hospodin zástupů, budete zvát své druhy k posezení ve stínu révy a fíkoví."

  Zechariah (3/14)