Zechariah (2/14)  

1. Zvedl jsem oči a hle - uviděl jsem čtyři rohy.
2. "Co to znamená?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "To jsou rohy, které rozprášily Judu, Izrael a Jeruzalém," odpověděl mi.
3. Pak mi Hospodin ukázal čtyři kováře.
4. "Co jdou dělat?" ptal jsem se. Odpověděl mi: "Tyto rohy rozprášily Judu tak, že nikdo ani nemohl zvednout hlavu. Tihle však přišli, aby jimi otřásli a srazili rohy národům, které pozvedly roh proti judské zemi a chtěly ji rozprášit."
5. Zvedl jsem oči a hle - muž s měřicí šňůrou v ruce.
6. "Kam jdeš?" zeptal jsem se. "Změřit Jeruzalém," odpověděl mi. "Zjistit, jak je široký a dlouhý."
7. Anděl mluvící se mnou pak odešel, ale naproti mu vyšel jiný anděl
8. se slovy: "Běž a pověz tomu mladíkovi: ‚V Jeruzalémě bude žít tolik lidí a dobytka, že se stane městem bez hradeb.
9. Já sám, praví Hospodin, budu ohnivou hradbou kolem něj a slávou vprostřed něj.'"
10. "Pojďte, pojďte! Utečte ze severní země, praví Hospodin, neboť vás rozšířím do čtyř světových stran, praví Hospodin.
11. Pojď, Sione! Zachraň se, kdo ses zabydlel u Dcery babylonské!"
12. Neboť tak praví Hospodin zástupů, který mě pro svou slávu poslal k národům, které vás plenily: "Kdo se vás dotýká, dotýká se zornice mého oka.
13. Hle, mávnu po nich rukou a stanou se kořistí svých otroků." Tehdy poznáte, že mě poslal Hospodin zástupů. <V 2:14> "Jásej a vesel se, Dcero sionská! Hle - už přicházím, abych bydlel mezi vámi, praví Hospodin. <V 2:15> V onen den se mnohé národy připojí k Hospodinu a budou mým lidem a já budu bydlet mezi vámi." Tehdy poznáš, že mě k tobě poslal Hospodin zástupů. <V 2:16> Hospodin se ujme Judy jako svého dědictví ve svaté zemi a znovu vyvolí Jeruzalém. <V 2:17> Zmlkněte před Hospodinem, všichni lidé - vždyť už se probouzí, už vychází ze svého svatého příbytku!

  Zechariah (2/14)