Zechariah (11/14)  

1. Své brány, Libanone, otevři - tvé cedry oheň pohltí!
2. Kvílejte, cypřiše - cedry padly, velikáni jsou zničeni! Kvílejte, duby bášanské - ten hustý les je vykácen!
3. Slyš, to kvílejí pastýři - jejich skvělé louky zničeny! Slyš, to řvou mladí lvi - jordánské houštiny zničeny!
4. Toto mi řekl Hospodin, můj Bůh: "Pas ovce určené na porážku.
5. Ti, kdo je kupují, je zabíjejí bez výčitek svědomí. Ti, kdo je prodávají, říkají: ‚Sláva Hospodinu, to jsem bohatý!' Jejich vlastní pastýři je nešetří.
6. Proto ani já už nebudu šetřit obyvatele této země, praví Hospodin. Hle, vydám lidi napospas jejich bližním a napospas jejich králi. Rozbijí tu zemi na kusy, ale já je nevysvobodím."
7. Pásl jsem tedy ovce určené na porážku pro ty, kdo s nimi kupčili. Vzal jsem si dvě hole; jednu jsem nazval Náklonnost a druhou Jednota. Začal jsem pást ty ovce
8. a za jediný měsíc jsem vyhnal tři pastýře. Pak mi ale s nimi došla trpělivost a také ovce už mě měly dost.
9. Proto jsem řekl: "Nebudu vás pást. Co je na umření, ať umře; co se ztratilo, ať je ztraceno; a ty zbývající ať se spolu třeba požerou!"
10. Vzal jsem hůl jménem Náklonnost a zlámal ji, abych zrušil smlouvu, kterou jsem uzavřel se všemi národy.
11. Toho dne byla zrušena. Obchodníci s ovcemi, kteří mě pozorovali, tehdy poznali, že to je slovo od Hospodina.
12. Řekl jsem jim: "Jestli chcete, vyplaťte mi mzdu. A jestli ne, nevadí." Vyplatili mi tedy mzdu - třicet stříbrných.
13. Tehdy mi Hospodin řekl: "Hoď to hrnčířovi - tu úžasnou cenu, kterou mě ocenili!" Vzal jsem tedy těch třicet stříbrných a hodil je hrnčířovi u Hospodinova chrámu.
14. Potom jsem zlámal druhou hůl jménem Jednota, abych zrušil bratrství mezi Judou a Izraelem.
15. Tehdy mi Hospodin řekl: "Převlékni se ještě za ztřeštěného pastýře.
16. Hle, vzbudím totiž v zemi pastýře, který se nebude starat o ztracené, nebude hledat maličké, nebude hojit zraněné, ba ani zdravé krmit nebude. Ty vypasené však bude jíst; bude je rvát i s kopýtky.
17. Běda mému ničemnému pastýři, který opouští stádo! Meč na jeho paži, na jeho pravé oko! Ať mu ta paže úplně ochrne, ať mu to pravé oko oslepne!"

  Zechariah (11/14)