Zechariah (1/14)  

1. V osmém měsíci druhého roku Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše, syna Idova, slovo Hospodinovo:
2. "Hospodin se na vaše otce hrozně rozhněval.
3. Proto řekni lidu: Tak praví Hospodin zástupů - Vraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a já se vrátím k vám, praví Hospodin zástupů.
4. Nebuďte jako vaši otcové, ke kterým volali dávní proroci: ‚Tak praví Hospodin zástupů: Odvraťte se od svých zlých cest, od svého zlého jednání!' Vy jste ale neposlouchali, vůbec jste si jich nevšímali, praví Hospodin.
5. Kde jsou teď vaši otcové? A ti proroci - žijí snad navěky?
6. Ale má slova a mé výnosy, které jsem svěřil svým služebníkům prorokům, ty přece vaše otce dostihly! Tehdy se obrátili a uznali: ‚Hospodin zástupů se rozhodl s námi naložit, jak si zasloužíme za své cesty a za své jednání.'"
7. Čtyřiadvacátého dne jedenáctého měsíce, totiž měsíce šebat, ve druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše, syna Idova, slovo Hospodinovo.
8. V noci jsem měl vidění - hle, jakýsi jezdec na rudém koni! Stál mezi myrtami v hluboké rokli a za ním koně rudí, zlataví a bílí.
9. "Co to znamená, pane?" zeptal jsem se. "Ukážu ti, co to znamená," odpověděl mi anděl, který se mnou mluvil.
10. "To jsou ti, které poslal Hospodin, aby procházeli zemí," řekl onen muž stojící v myrtoví.
11. Ti pak Hospodinovu andělu stojícímu v myrtoví hlásili: "Prošli jsme zemí a hle - celá zem žije v klidu a pokoji."
12. Nato Hospodinův anděl zvolal: "Hospodine zástupů, kdy už se konečně slituješ nad Jeruzalémem a judskými městy? Vždyť už se na ně hněváš sedmdesát let!"
13. A Hospodin andělu mluvícímu se mnou odpověděl laskavými slovy plnými útěchy.
14. Anděl mluvící se mnou mi tedy řekl: "Volej - Tak praví Hospodin zástupů: Horlím pro Jeruzalém a Sion velikou horlivostí
15. a hrozně se hněvám na ty sebejisté národy. Když jsem se jen trochu rozzlobil, oni to neštěstí ještě zhoršili.
16. A proto tak praví Hospodin: Vrátím se k Jeruzalému s milosrdenstvím. Můj chrám v něm bude znovu vystavěn, praví Hospodin zástupů, a měřicí šňůra změří Jeruzalém.
17. Volej dál - Tak praví Hospodin zástupů: Má města budou znovu přetékat vším dobrým. Hospodin znovu potěší Sion a znovu vyvolí Jeruzalém."
18. - - -
19. - - -
20. - - -
21. - - -

      Zechariah (1/14)