Titus (3/3)    

1. Připomínej jim, ať se poslušně podřizují vládcům a vrchnostem, ať jsou vždy připraveni konat dobro,
2. ať o nikom nemluví zle, ať jsou snášenliví, laskaví a vůči všem lidem ať vždy prokazují vlídnost.
3. I my jsme přece bývali nerozumní, nepovolní a oklamaní. Otročili jsme vášním a rozkoším, žili jsme v zášti a závisti, byli jsme odporní a plní vzájemné nenávisti.
4. Když se však ukázala laskavost a lidumilnost našeho Spasitele Boha,
5. spasil nás - ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství. Poskytl nám koupel znovuzrození a obnovení Ducha svatého,
6. kterého na nás vylil v hojnosti skrze našeho Spasitele Ježíše Krista.
7. Jeho milostí jsme takto ospravedlněni, abychom se stali dědici věčného života, který očekáváme.
8. Toto je jistá pravda a chci, abys na ní trval: ať se ti, kdo věří v Boha, usilovně věnují správnému jednání. To je totiž dobré a užitečné pro lidi.
9. Hloupým hádkám, vykládání rodokmenů, svárům a zákonickým sporům se ale vyhýbej, neboť jsou neplodné a marné.
10. Rozvratníka po prvním a druhém napomenutí vyobcuj.
11. Věz, že takový člověk je zkažený a hřeší, odsouzen sám sebou.
12. Až k tobě pošlu Artema nebo Tychika, udělej vše, abys ke mně přišel do Nikopole, neboť jsem se rozhodl strávit tam zimu.
13. Právníka Zénu a Apolla pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nescházelo.
14. Ti, kdo patří k nám, ať se učí věnovat správnému jednání, aby uměli pomáhat v nouzi a nebyli neužiteční.
15. Všichni, kdo jsou se mnou, tě pozdravují. Pozdrav ty, kteří nás milují ve víře. Milost s vámi všemi.

  Titus (3/3)