Ruth (4/4)    

1. Boáz mezitím šel k městské bráně. Posadil se tam a hle - právě tudy šel onen příbuzný, o kterém předtím mluvil. Boáz mu řekl: "Pojď sem, příteli, posaď se." A tak přišel a posadil se.
2. Potom Boáz pozval deset z městských stařešinů a řekl: "Posaďte se tu." A když se posadili,
3. pověděl tomu příbuznému: "Noemi, která se vrátila z moábského kraje, chce postoupit nárok na díl pole, který patřil našemu bratru Elimelechovi.
4. Řekl jsem si, že ti to dám vědět a navrhnu ti: Pořiď si ho před těmito přísedícími, před stařešiny mého lidu. Chceš-li to pole vykoupit, vykup je. Pokud je nevykoupíš, vyjádři se, ať to vím. Jsi totiž nejbližší příbuzný a já jsem hned po tobě." A on řekl: "Vykoupím je."
5. Tehdy Boáz dodal: "V den, kdy od Noemi získáš nárok na to pole, získáš i Moábku Rút, vdovu po mrtvém, abys tomu mrtvému vzbudil dědice, který ponese jeho jméno."
6. Načež ten příbuzný řekl: "Tak to ho vykoupit nemohu - vždyť bych ohrozil vlastní dědictví! Vykup to pole místo mě; já nemohu."
7. (Za starodávna byl v Izraeli při výkupu a směně tento obyčej: Ke stvrzení každého jednání si člověk zul sandál a podal ho druhému. Tak se v Izraeli dávalo svědectví.)
8. Ten příbuzný tedy Boázovi řekl: "Pořiď si ho sám," a zul si sandál.
9. Boáz tehdy před stařešiny a vším lidem prohlásil: "Dnes jste svědkové, že jsem od Noemi získal všechno, co patřilo Elimelechovi, i všechno, co patřilo Kiljonovi a Machlonovi.
10. Ano, i Moábku Rút, ženu po Machlonovi, jsem získal za manželku, abych mrtvému vzbudil dědice, aby jméno mrtvého nezmizelo z kruhu jeho bratrů a z brány jeho města. Dnes jste toho svědkové."
11. Všechen lid, který byl v bráně, i stařešinové odpověděli: "Jsme svědkové. Kéž Hospodin dá, aby žena přicházející do tvého domu byla jako Ráchel a Léa, které společně zbudovaly dům Izraele! Buď úspěšný v Efratě, získej si jméno v Betlémě!
12. Kéž ti Hospodin skrze tuto dívku dopřeje potomstvo, aby tvůj dům byl jako dům Perese, jehož porodila Támar Judovi!"
13. Boáz si tedy Rút vzal a stala se jeho ženou. Miloval se s ní a Hospodin dal, že počala a porodila syna.
14. Ženy tehdy řekly Noemi: "Požehnán buď Hospodin, který tě ode dneška nenechá bez příbuzného. Ať má v Izraeli jméno!
15. On tě vrátí do života a ve stáří se o tebe postará. Porodila ho přece tvá milující snacha - a ta je ti vzácnější než sedm synů!"
16. Noemi pak vzala dítě, položila si je na klín a byla mu chůvou.
17. Sousedky říkaly: "Noemi se narodil syn!" a daly mu jméno - pojmenovaly ho Obéd, Služebník. Ten se stal otcem Davidova otce Jišaje.
18. A toto jsou Peresova pokolení: Peres zplodil Checrona,
19. Checron zplodil Rama, Ram zplodil Aminadaba,
20. Aminadab zplodil Nachšona, Nachšon zplodil Salmona,
21. Salmon zplodil Boáze, Boáz zplodil Obéda,
22. Obéd zplodil Jišaje, Jišaj zplodil Davida.

  Ruth (4/4)