Ruth (1/4)  

1. Za dnů, kdy rozhodovali soudcové, nastal v zemi hlad. Jeden muž z judského Betléma proto odešel, aby se svou manželkou a dvěma syny nějaký čas bydlel v moábském kraji.
2. Ten muž se jmenoval Elimelech, jeho žena Noemi a jeho dva synové Machlon a Kiljon; byli to Efraimci z judského Betléma. Přišli do moábského kraje a bydleli tam.
3. Elimelech, Noemin muž, pak zemřel a ona zůstala sama se dvěma syny.
4. Ti si vzali moábské ženy; jedna se jmenovala Orpa a druhá Rút. Když tam bydleli asi deset let,
5. zemřeli také Machlon a Kiljon. A tak ta žena zůstala sama, bez svých dvou synů a bez muže.
6. Když se pak v moábském kraji dozvěděla, že Hospodin navštívil svůj lid a dal mu chléb, připravila se s oběma svými snachami k návratu.
7. Noemi se svými snachami odešla z místa, kde žila, aby se vydala na cestu zpět do judské země.
8. "Jděte," řekla tehdy oběma svým snachám, "vraťte se domů ke svým matkám. Kéž je k vám Hospodin laskav, jako jste vy byly laskavé k našim mrtvým i ke mně.
9. Kéž vám oběma Hospodin dá nový domov a manžela." Políbila je na rozloučenou, ale ony se hlasitě rozplakaly.
10. "Raději půjdeme s tebou k tvému lidu," říkaly.
11. "Vraťte se, mé dcery," opakovala Noemi. "Proč byste chodily se mnou? Copak ještě mohu porodit syny, aby se stali vašimi manžely?
12. Vraťte se, mé dcery, odejděte. Jsem už stará na vdávání. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, i kdybych se ještě tuto noc vdala a porodila syny,
13. copak byste čekaly, až vyrostou? Copak byste se kvůli tomu zdráhaly vdát? Ne, mé dcery, můj úděl je pro vás příliš trpký. Hospodinova ruka se obrátila proti mně!"
14. Tehdy se rozplakaly ještě více. Orpa nakonec svou tchyni políbila a odešla, ale Rút se jí stále držela.
15. "Pohleď, řekla jí Noemi, "tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se s ní."
16. Rút jí ale odpověděla: "Nenuť mě, abych tě opustila a odvrátila se od tebe. Kam půjdeš, půjdu, kde zůstaneš, tam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem.
17. Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu. Toto ať mi učiní a přidá Hospodin: jen smrt mě s tebou rozdělí!"
18. Když Noemi viděla, že se Rút pevně rozhodla jít s ní, přestala ji přemlouvat.
19. A tak šly obě spolu, až došly k Betlému. Když dorazily do Betléma, nastal kvůli nim po celém městě rozruch. "To je přece Noemi!" říkaly ženy.
20. Ona však odpověděla: "Neříkejte mi Noemi, Rozkoš má, ale spíš Mara, Zatrpklá - tak trpký úděl mi Všemohoucí dal!
21. S plnou náručí jsem odcházela, Hospodin s prázdnou vrátil mě. Proč říkáte mi Noemi? Hospodin stojí proti mně, Všemohoucí mě sužuje!"
22. Tak se tedy Noemi vrátila a s ní z moábského kraje přišla Moábka Rút, její snacha. Když dorazily do Betléma, začínala právě sklizeň ječmene.

      Ruth (1/4)