Romans (6/16)  

1. Co na to řekneme? Budeme pokračovat v hříchu, aby se rozmnožila milost?
2. V žádném případě! Jak bychom mohli nadále žít v hříchu my, kdo jsme mu zemřeli?
3. Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti?
4. Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom - tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou - i my vkročili do nového života.
5. Jsme-li s ním ztotožněni ve smrti, jistě s ním budeme ztotožněni i v jeho vzkříšení.
6. Víme přece, že naše staré já bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu.
7. (Kdo zemřel, je přece zbaven hříchu.)
8. Když jsme s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít.
9. Víme, že Kristus vstal z mrtvých a už nikdy nezemře - smrt nad ním už nemá moc.
10. Svou smrtí jednou provždy zemřel hříchu, ale teď žije a jeho život patří Bohu.
11. Stejně tak se i vy považujte za mrtvé hříchu a živé Bohu v Kristu Ježíši.
12. Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem.
13. Své údy už nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako zmrtvýchvstalí vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnosti!
14. Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí.
15. Nuže, budeme hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? V žádném případě!
16. Nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchat? Stáváte se služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti anebo poslušnosti ke spravedlnosti.
17. Ano, byli jste služebníci hříchu, ale díky Bohu, že jste celým srdcem uposlechli to učení, do něhož jste byli uvedeni.
18. Tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky spravedlnosti.
19. S ohledem na vaši lidskou slabost to řeknu ještě názorněji: Jako jste své údy vydávali do služby nečistoty a nepravosti k páchání nepravosti, tak teď vydávejte své údy do služby spravedlnosti k posvěcení.
20. Jako služebníci hříchu jste byli svobodní od spravedlnosti.
21. Co jste měli z toho všeho, za co se teď stydíte? Vedlo to jen ke smrti.
22. A co teď máte z toho, že jste svobodní od hříchu a sloužíte Bohu? Výsledkem vašeho posvěcení je věčný život!
23. Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.

  Romans (6/16)