Romans (4/16)  

1. Co na to řekneme? Co získal náš tělesný praotec Abraham?
2. Kdyby byl Abraham uznán za spravedlivého na základě skutků, měl by se čím chlubit, ale ne před Bohem!
3. Co však říká Písmo? "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost."
4. Ten, kdo koná skutky, nedostává odplatu z milosti, ale z povinnosti.
5. Kdo ale místo skutků věří v Toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se za spravedlnost počítá jeho víra.
6. Vždyť i David blahoslaví člověka, kterému Bůh přičítá spravedlnost bez skutků:
7. "Blaze těm, jimž byly odpuštěny viny a jejichž hříchy byly přikryty.
8. Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá jeho hřích!"
9. Platí toto blahoslavení jen pro obřezané, nebo i pro neobřezané? Říkáme, že Abrahamovi byla jeho víra "počítána za spravedlnost".
10. Nuže, kdy mu byla počítána? Poté, co byl obřezán, anebo předtím? Nebylo to po obřízce, ale před ní!
11. Znamení obřízky pak přijal jako pečeť spravedlnosti, kterou měl díky víře už před obřezáním. Je tedy otcem všech neobřezaných věřících, kterým je spravedlnost přičtena,
12. a otcem těch obřezaných, kteří nemají jen obřízku, ale také kráčí ve šlépějích víry, kterou měl náš otec Abraham ještě před obřízkou.
13. Když se Abrahamovi a jeho semeni dostalo zaslíbení, že mu bude patřit svět, nebylo to na základě Zákona, ale na základě spravedlnosti z víry.
14. Kdyby jeho dědici měli být lidé Zákona, byla by ta víra zmařena a zaslíbení zrušeno.
15. Zákon přináší hněv; vždyť kde není Zákon, není přestupek.
16. Zaslíbení tedy vychází z víry, aby se řídilo milostí, aby bylo zaručeno všemu semeni - nejen přívržencům Zákona, ale také následovníkům Abrahamovy víry. Ten je otcem nás všech
17. (jak je psáno: "Učinil jsem tě otcem mnohých národů") před Bohem, kterému uvěřil, který oživuje mrtvé a volá věci, které nejsou, aby byly.
18. V naději proti vší naději Abraham uvěřil, že bude otcem mnohých národů; bylo mu totiž řečeno: "Tak početné bude tvé símě."
19. I když mu bylo skoro sto let, neochaboval ve víře při pohledu na své už nemohoucí tělo a na neplodnost Sářina lůna.
20. Nepochyboval nevěřícně o Božím zaslíbení, ale posílil se ve víře, a tak vzdal slávu Bohu.
21. Byl totiž přesvědčen, že co Bůh zaslíbil, dokáže i splnit,
22. a právě to "mu bylo počítáno za spravedlnost."
23. Že mu to "bylo počítáno" však není napsáno jen kvůli němu,
24. ale také kvůli nám, jimž má být počítáno, že věříme v Toho, který vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše.
25. On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění.

  Romans (4/16)