Romans (2/16)  

1. Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe - vždyť sám děláš to, co soudíš!
2. Víme, že Boží soud nad pachateli těch věcí se zakládá na pravdě.
3. Myslíš si snad, člověče, že unikneš Božímu soudu, když soudíš druhé, ale sám děláš totéž?
4. Anebo snad podceňuješ bohatství jeho laskavosti, shovívavosti a trpělivosti? Nechápeš, že tě Boží dobrota vede k pokání?
5. Ty si ale svou tvrdostí a nekajícím srdcem proti sobě hromadíš hněv, který se zjeví v den hněvu a Božího spravedlivého soudu.
6. On "odplatí každému podle jeho skutků" -
7. těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem;
8. těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem.
9. Soužení a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo, předně Žida, ale i Řeka.
10. Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak čeká sláva, čest a pokoj.
11. Bůh totiž nestraní nikomu.
12. Všichni, kdo hřešili bez Zákona, bez Zákona také zahynou; všichni, kdo hřešili pod Zákonem, budou souzeni Zákonem.
13. Před Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plní.
14. Pohané nemají Zákon, ale když sami přirozeně dělají, co Zákon žádá, pak jsou Zákonem sami sobě. Nemají sice Zákon,
15. ale prokazují působení Zákona zapsaného v jejich srdcích. Dosvědčuje to i jejich svědomí: jejich vlastní myšlenky je někdy obviňují a jindy obhajují.
16. Takto bude podle mého evangelia v onen den Bůh soudit lidská tajemství skrze Krista Ježíše.
17. Ty si ovšem říkáš Žid, spoléháš na Zákon a chlubíš se Bohem.
18. Znáš jeho vůli a víš, co je správné, neboť se učíš ze Zákona.
19. Pokládáš se za vůdce slepých a světlo zatemněných,
20. vychovatele nevědomých a učitele nedospělých, neboť máš Zákon za ztělesnění poznání a pravdy.
21. Když poučuješ druhého, proč se nepoučíš sám? Kážeš: "Nekraď," a přitom sám kradeš?
22. Říkáš: "Necizolož," a sám cizoložíš? Štítíš se model, a přitom pácháš svatokrádež?
23. Chlubíš se Zákonem, a přitom zneuctíváš Boha porušováním Zákona?
24. Jak je psáno, "Pohané pohrdají Božím jménem kvůli vám".
25. Obřízka má totiž cenu, jen pokud dodržuješ Zákon. Pokud Zákon porušuješ, z tvé obřízky nic nezbylo.
26. Kdyby neobřezaný člověk dodržoval ustanovení Zákona, nebude se mu to počítat za obřízku?
27. Není tělesně obřezán, ale plní Zákon, a tak odsoudí tebe, který i s literou a obřízkou Zákon porušuješ.
28. Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle.
29. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.

  Romans (2/16)