Romans (15/16)  

1. My silní musíme nést slabosti těch, kdo silní nejsou. Nemějme ohled jen sami na sebe,
2. ale každý se snažme vyhovět bližnímu. Usilujme o prospěch a posílení druhých.
3. Vždyť ani Kristus nebral ohled sám na sebe; naopak, je psáno: "Urážky těch, kdo uráží tebe, na mě dopadly."
4. Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v Písmu, měli naději.
5. Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem,
6. tak abyste svorně a jednomyslně oslavovali Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista.
7. Přijímejte se tedy navzájem, jako Kristus přijal vás do Boží slávy.
8. Říkám vám, že Kristus se pro Boží věrnost stal služebníkem Židů, aby potvrdil zaslíbení daná otcům
9. a aby i pohané slavili Boha za jeho milosrdenství. Jak je psáno: "Budu tě vyznávat mezi národy, tvé jméno písní oslavím."
10. A jinde Písmo říká: "Jásejte, národy, tak jako jeho lid!"
11. A ještě jinde: "Chvalte Hospodina, všechny národy, ať ho všichni lidé velebí!"
12. A jinde Izaiáš říká: "Vypučí výhonek Jišajův, vztyčí se, aby vládl národům. Národy se na něj s nadějí spolehnou."
13. Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc.
14. Mám o vás jistotu, bratři moji, že jste plni dobroty, máte hojnost veškerého poznání a sami se dokážete napomínat navzájem.
15. Přesto jsem se vám osmělil v dopise připomenout některé věci jako ten, komu Bůh udělil milost
16. být služebníkem Krista Ježíše mezi pohany. Smyslem mé kněžské služby při Božím evangeliu je, aby Bůh přijal pohany jako libou oběť, posvěcenou Duchem svatým.
17. Pokud jde o službu Bohu, mám se v Kristu Ježíši čím chlubit.
18. Neodvážil bych se něco říkat, kdyby to skrze mě Kristus také nekonal k přivedení pohanů k poslušnosti slovem i skutkem,
19. v moci divů a zázraků, v moci Božího Ducha, takže jsem od Jeruzaléma až po Illyrii vše kolem dokola naplnil Kristovým evangeliem.
20. Šlo mi o to, kázat evangelium tam, kde o Kristu ještě neslyšeli, abych nestavěl na cizím základě.
21. Jak je psáno: "Ti, kterým nebyl ohlášen, jej spatří, ti, kdo nikdy neslyšeli, pochopí."
22. To vše mi dlouho bránilo přijít k vám.
23. Teď už ale v těchto krajích nemám místo, a protože vás už mnoho let toužím navštívit,
24. rád bych to udělal cestou do Španěl. Pevně doufám, že se s vámi setkám a že mě vypravíte na další cestu; především se ale těším na chvíle s vámi.
25. Teď ovšem cestuji do Jeruzaléma, abych posloužil svatým.
26. Církve v Makedonii a Řecku se totiž rozhodly uspořádat sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě.
27. Rozhodli se sami, zároveň však i proto, že jsou jejich dlužníky. Když jako pohané získali podíl na jejich duchovních věcech, musí jim zase pomoci hmotně.
28. Jakmile ten úkol splním a předám jim výtěžek sbírky, vypravím se přes vás do Španěl.
29. A vím, že až k vám přijdu, přijdu s Kristovým plným požehnáním.
30. Bratři, pro Pána Ježíše Krista a pro lásku Ducha vás prosím, abyste mi pomohli v mém boji. Modlete se za mě k Bohu,
31. abych byl vysvobozen od nevěřících v Judsku a aby svatí tuto mou službu Jeruzalému přijali.
32. Dá-li Bůh, s radostí pak přijdu k vám a odpočinu si mezi vámi.
33. Bůh pokoje kéž je s vámi všemi. Amen.

  Romans (15/16)