Romans (10/16)  

1. Bratři, toužím celým srdcem a modlím se k Bohu za spásu Izraele.
2. Mohu dosvědčit, jak horlí pro Boha, jenže v nevědomosti.
3. Jelikož neznají Boží spravedlnost, snaží se udržet svou vlastní spravedlnost, místo aby se poddali té Boží.
4. Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří.
5. O spravedlnosti ze Zákona píše Mojžíš takto: "Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít."
6. Spravedlnost z víry však mluví takto: "Neříkej si v srdci: Kdo vystoupí do nebe?" (totiž přivést Krista dolů)
7. ani: "Kdo sestoupí do propasti?" (totiž vyvést Krista z mrtvých).
8. Co tedy říká? "Slovo je ti velmi blízko; je ve tvých ústech a ve tvém srdci" (totiž to slovo víry, které kážeme).
9. Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
10. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.
11. Vždyť Písmo říká: "Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame."
12. Mezi Židem a Řekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pána, štědrého ke všem, kdo ho vzývají.
13. Vždyť "Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn."
14. Jak ale mohou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele?
15. A jak jim může někdo kázat, aniž by byl poslán? Jak je psáno: "Jaká nádherná podívaná je příchod poslů dobrých zpráv!"
16. Ne všichni ale přijali evangelium. Vždyť už Izaiáš říká: "Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě?"
17. Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo.
18. Ptám se ale: Copak neslyšeli? Právě naopak: "Po celé zemi se jejich hlas šíří, v nejzazších končinách jejich slova zní."
19. Ptám se tedy: Copak Izrael nerozuměl? Už Mojžíš kdysi řekl: "Kvůli těm, kdo nejsou národ, vzbudím ve vás žárlivost, kvůli nevědomému národu vás popudím k hněvu."
20. Izaiáš to říká ještě odvážněji: "Dal jsem se najít těm, kdo mě nehledali, ukázal jsem se těm, kdo o mě nestáli."
21. O Izraeli však říká: "Po celý den jsem vztahoval ruce k lidu nevěřícímu a vzpurnému."

  Romans (10/16)