Revelation (22/22)    

1. Potom mi ukázal řeku s vodou života, jasnou jako křišťál, tekoucí z Božího a Beránkova trůnu
2. prostředkem ulice toho města. Po obou stranách řeky je strom života, jenž nese dvanáctero ovoce. Ten strom vydává ovoce každý měsíc a jeho listí je k uzdravení národů.
3. A tak již nebude žádné prokletí. V tom městě bude stát Boží a Beránkův trůn a jeho služebníci mu budou sloužit.
4. Budou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno.
5. Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků.
6. Tehdy mi anděl řekl: "Tato slova jsou věrná a pravdivá." Pán Bůh, který dává Ducha prorokům, poslal svého anděla, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát.
7. "Hle, přijdu brzy! Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy."
8. Já Jan jsem to všechno viděl a slyšel. Když jsem to uslyšel a uviděl, padl jsem, abych se klaněl u nohou toho anděla, který mi tyto věci ukazoval.
9. On mi však řekl: "Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři proroci a jako ti, kdo zachovávají slova této knihy. Klaněj se Bohu."
10. Potom mi řekl: "Nezapečeťuj slova proroctví této knihy, neboť ten čas je blízko.
11. Kdo škodí, ať škodí dál, a kdo je špinavý, ať se dál špiní. Spravedlivý ať dál koná spravedlnost a svatý ať se dál posvěcuje."
12. "Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků.
13. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední."
14. Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města.
15. Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež.
16. "Já Ježíš jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto věcech. Já jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka."
17. Duch a Nevěsta říkají: "Přijď!" Kdo slyší, ať také řekne: "Přijď!" Kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať zdarma nabere vodu života.
18. Každého, kdo slyší prorocká slova této knihy, ujišťuji: Kdokoli k nim něco přidá, Bůh mu přidá ran v této knize zapsaných.
19. Kdokoli z prorockých slov této knihy něco odejme, Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města a z dobrých věcí v této knize zapsaných.
20. Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: "Přijdu brzy." Amen, přijď, Pane Ježíši!
21. Milost Pána Ježíše se všemi.

  Revelation (22/22)