Revelation (2/22)  

1. "Andělu církve v Efesu napiš: Toto praví Ten, který drží ve své pravici těch sedm hvězd, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů:
2. Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi; vyzkoušel jsi ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.
3. Vytrvale jsi snášel těžkosti pro mé jméno a nepodlehl jsi únavě.
4. Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku.
5. Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl, čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa.
6. Máš ovšem k dobru, že nenávidíš skutky nikolaitů; i já je nenávidím.
7. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji."
8. "Andělu církve ve Smyrně napiš: Toto praví Ten první i poslední, který byl mrtvý a ožil:
9. Znám tvé soužení a chudobu (ale jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo.
10. Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života.
11. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží."
12. "Andělu církve v Pergamonu napiš: Toto praví Ten, který má ostrý dvojsečný meč:
13. Vím, že bydlíš tam, kde je satanův trůn, a že se držíš mého jména a nezapřel jsi mou víru ani v těch dnech, kdy byl Antipas, můj věrný svědek, zabit u vás, kde bydlí satan.
14. Mám proti tobě jen to, že u sebe máš přívržence učení Balaámova, který učil Baláka svádět syny Izraele k modlářským hodům a ke smilstvu.
15. Podobně i ty máš přívržence učení nikolaitů.
16. Proto čiň pokání. Jinak k tobě brzy přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst.
17. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, jež nezná nikdo než ten, kdo je přijímá."
18. "Andělu církve v Thyatirech napiš: Toto praví Syn Boží, který má oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronz:
19. Znám tvé skutky - tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost, i to, že tvých posledních skutků je více nežli dřívějších.
20. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům.
21. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce.
22. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků.
23. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.
24. Ale vám ostatním Thyatirským, vám, kteří nemáte toto učení a nepoznali jste to, čemu se říká hlubiny satanovy, pravím: Nevložím na vás jiné břemeno.
25. Držte se ale toho, co máte, dokud nepřijdu.
26. Kdo vítězí a zachovává mé skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy.
27. Bude je pást železnou holí a rozbíjet je jako hliněné nádobí
28. - jak jsem to i já přijal od svého Otce - a dám mu jitřní hvězdu.
29. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím."

  Revelation (2/22)