Revelation (19/22)  

1. Potom jsem uslyšel mocný hlas velikého zástupu v nebi: "Haleluja! Vítězství, sláva i moc našemu Bohu!
2. Pravdivé a spravedlivé jsou jeho soudy, neboť odsoudil tu velikou nevěstku, která svým smilstvem zkazila zemi, a pomstil krev svých služebníků, kterou měla na rukou!"
3. A znovu opakovali: "Haleluja! Její dým stoupá na věky věků."
4. Těch čtyřiadvacet starců a ty čtyři bytosti padli a klaněli se Bohu sedícímu na trůnu: "Amen! Haleluja!"
5. A od trůnu se ozvalo: "Chvalte našeho Boha, všichni jeho služebníci a vy, kdo jej ctíte, malí i velcí!"
6. Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů: "Haleluja! Pán Bůh Všemohoucí se ujal kralování!
7. Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova! Jeho manželka se připravila,
8. a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment." (A ten kment jsou spravedlivé činy svatých.)
9. Tehdy mi řekl: "Piš: Blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři." A dodal: "Toto jsou pravá Boží slova."
10. Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: "Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!" Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.
11. Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje.
12. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj.
13. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží.
14. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem.
15. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha.
16. Na svém rouchu a na boku má napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ.
17. Potom jsem uviděl jednoho anděla, jak stojí ve slunci; a vykřikl mocným hlasem na všechny ptáky létající středem nebe: "Pojďte, shromážděte se k hostině velikého Boha,
18. abyste jedli těla králů, těla vojevůdců, těla silných, těla koní i těch, kdo na nich sedí, a těla všech lidí, svobodných i otroků, malých i velkých!"
19. A uviděl jsem šelmu a krále země i jejich vojska, jak se sjeli, aby svedli boj s Tím, který seděl na tom koni, a s jeho vojskem.
20. A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou
21. a ostatní pobil meč vycházející z úst Toho, který seděl na koni. Všichni ptáci se nasytili jejich těly.

  Revelation (19/22)