Revelation (16/22)  

1. Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: "Jděte, vylijte těch sedm číší Božího hněvu na zem."
2. První odešel, vylil svou číši na zem a na lidech, kteří měli znamení šelmy, i na těch, kteří se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředy.
3. Druhý pak vylil svou číši do moře. To se obrátilo jakoby v krev mrtvého a veškerá živá duše v moři zemřela.
4. Třetí pak vylil svou číši na řeky a na prameny vod a obrátily se v krev.
5. A slyšel jsem anděla vod, jak říká: "Jsi spravedlivý, ty Svatý, ty, který jsi a kterýs byl, že jsi to usoudil!
6. Protože prolévali krev svatých a proroků, tys jim dal pít krev, jak si zaslouží."
7. Tehdy jsem uslyšel, jak se od oltáře ozvalo: "Ano, Pane Bože Všemohoucí, tvé soudy jsou pravdivé a spravedlivé."
8. Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm.
9. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který má moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu.
10. Pátý pak vylil svou číši na trůn té šelmy a její království bylo zatemněno. Lidé se bolestí kousali do jazyka
11. a rouhali se nebeskému Bohu pro své bolesti a pro své vředy, avšak nečinili pokání ze svých skutků.
12. Šestý pak vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce.
13. Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám.
14. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha.
15. "Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba."
16. A shromáždil je na místo, které se hebrejsky jmenuje Armagedon.
17. Sedmý pak vylil svou číši na ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas: "Stalo se!"
18. Nastaly hlasy, hromobití, blýskání a veliké zemětřesení - tak veliké zemětřesení, jaké nebylo, co jsou lidé na zemi.
19. To veliké město se tehdy roztrhlo na tři díly a města národů padla. Veliký Babylon byl připomenut před Boží tváří a Bůh mu dal kalich s vínem svého vášnivého hněvu.
20. Tehdy zmizely všechny ostrovy a hory se nedaly najít.
21. Z nebe padaly na lidi veliké kroupy těžké jako cent. A kvůli ráně těch krup se lidé rouhali Bohu, neboť ta rána byla nesmírně veliká.

  Revelation (16/22)