Psalms (99/150)  

1. Hospodin kraluje - národy, chvějte se! Trůní nad cherubíny - země ať třese se!
2. Veliký je na Sionu Hospodin, vyvýšený nad všemi národy.
3. Tvé jméno veliké a hrozné ať velebí: "On je svatý!"
4. Král ve své síle právo miluje, vždyť ty jsi rovnost stanovil, právo a spravedlnost v Jákobovi konáš ty.
5. Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, klaňte se u jeho podnoží: "On je svatý!"
6. Mojžíš a Áron jsou mezi jeho kněžími, Samuel mezi těmi, kdo jeho jméno vzývají; k Hospodinu volali a on jim odvětil.
7. Z oblakového sloupu mluvil k nim; dbali na svědectví a zákony, které jim uložil.
8. Hospodine, Bože náš, tys jim odpovídal, byl jsi jim Bohem, který odpouští, i když jsi trestal jejich zločiny.
9. Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, klaňte se na hoře jeho svatosti: "Jistě je svatý náš Bůh, Hospodin!"

  Psalms (99/150)