Psalms (97/150)  

1. Hospodin kraluje, raduj se, země, množství ostrovů ať zajásá!
2. Hustý mrak jej obklopuje, právo a spravedlnost jeho trůn podpírá.
3. Předchází jej prudký plamen, spaluje protivníky kolem dokola!
4. Světu svítí jeho blesky, zem to vidí, chvěje se!
5. Hory jak vosk před Hospodinem tají, před Pánem země veškeré.
6. Nebesa vyprávějí o jeho spravedlnosti, na jeho slávu hledí všechny národy.
7. Hanba všem, kdo uctívají bůžky, těm, kdo se chlubí svými modlami - všichni bohové se před ním sklánějí!
8. Sion se veselí, když to slyší, judské osady se radují, Hospodine, díky soudům tvým!
9. Vždyť ty, Hospodine, jsi nad vší zemí Nejvyšší, nad všemi bohy jsi velmi vznešený!
10. Milovníci Hospodina, mějte zlo v nenávisti, život svých věrných on přece ochrání, vysvobodí je z ruky ničemných!
11. Poctivým lidem světlo vychází, radost je dána upřímným.
12. Radujte se v Hospodinu, kdo jste poctiví, oslavujte památku jeho svatosti!

  Psalms (97/150)