Psalms (96/150)  

1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, zpívej Hospodinu, celá zem!
2. Zpívejte Hospodinu, jeho jméno chvalte, jeho spásu zvěstujte den co den.
3. O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem!
4. Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, nad všechny bohy ohromný.
5. Bohové národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa.
6. Sláva a nádhera je v jeho přítomnosti, v jeho svatyni je síla a nádhera.
7. Vzdejte Hospodinu, lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávu a moc!
8. Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, do jeho nádvoří s dary předstupte.
9. Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse, před ním se rozechvěj, celá zem!
10. Národům řekněte: "Hospodin kraluje!" Pevně je postaven svět, nic jím neotřese; on bude soudit lidi poctivě!
11. Jásejte, nebesa, země ať raduje se, moře ať burácí se vším, co je v něm!
12. Celý světa kraj ať se veselí, ať zvučí všechno lesní stromoví
13. před Hospodinem, který přichází: "Přichází, aby soudil zem! On bude spravedlivě soudit svět, národy bude soudit v pravdě své!"

  Psalms (96/150)