Psalms (95/150)  

1. Pojďte, zpívejme Hospodinu s radostí, jásejme Skále naší záchrany!
2. Do jeho přítomnosti vstupme s vděčností, hlasitými žalmy ho pojďme oslavit!
3. Veliký Bůh je Hospodin přece, veliký Král nad všemi bohy.
4. V jeho rukou jsou základy země, jemu náleží horské vrcholy.
5. Patří mu moře, vždyť učinil je, i souš jeho ruce stvořily!
6. Pojďte a klaňme se, před ním padněme, Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněme!
7. On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, o které on sám pečuje. Dnes, když ho uslyšíte mluvit,
8. nebuďte zatvrzelí jako při vzpouře, jako v den pokušení tehdy na poušti,
9. když mě pokoušeli vaši otcové. Zkusili mě a viděli, co umím,
10. to pokolení jsem si hnusil po čtyřicet let, až jsem si řekl: "Ten lid má pobloudilé srdce, mé cesty vůbec neznají!"
11. Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: "Do mého odpočinku nikdy nevkročí!"

  Psalms (95/150)